Nog steeds onduidelijkheid over kabeljauwmaatregelen

Eerder hebben wij in de nieuwsbrief gemeld dat tijdens de onderhandelingen over de TAC en quota eind 2019 tussen de EU en Noorwegen afgesproken is dat in de loop van dit jaar aanvullende maatregelen voor extra bescherming van de kabeljauw genomen zouden worden. Nog steeds is er verschil van inzicht hoe deze maatregelen eruit moeten zien en vandaar wordt, zeker binnen de EU, weinig voortgang geboekt.

Nadat ICES de toestandsbeoordeling van kabeljauw fors naar beneden had bijgesteld, kwam er een TAC-advies van min 60%. Tijdens de diverse EU-Noorwegen-bijeenkomsten eind 2019, is uitvoerig gesproken over hoe hiermee om te gaan. Uiteindelijk resulteerde dit in een halvering van de TAC voor 2020 met daarbij de afspraak om te komen tot een aantal aanvullende maatregelen ter verbetering van het beheer van het kabeljauwbestand.

Begin dit jaar zijn een aantal gebieden gesloten geweest, maar het overleg over nieuwe maatregelen wil niet echt vlotten. De Europese Commissie en de lidstaten kunnen in verband met een verschil van inzicht niet tot overeenstemming komen. 

Ook manifesteren de eerste gevolgen van de Brexit zich, nu het Verenigd Koninkrijk bij het overleg van landen rondom de Noordzee (Scheveningengroep) niet meer aan tafel zit. De vraag is of je maatregelen kan nemen buiten deze belangrijke speler om, omdat maatregelen vooral ook in Britse wateren genomen moeten worden.

De lidstaten willen vasthouden aan maatregelen om de gerichte visserij op kabeljauw te beperken, maar ze willen geen maatregelen voor vistuigen met een beperkte bijvangst (minder dan 2%) van kabeljauw, zoals de boomkor.

Noorwegen

Naast de interne problemen binnen de EU hebben we ook nog te maken met Noorwegen als belangrijke partij, omdat beschermende maatregelen ook in de Noorse zone toegepast moeten worden.

Noorwegen zet er echter nog steeds op in dat de te nemen maatregelen ter bescherming van ondermaatse kabeljauw van toepassing worden op alle vistuigen die op rondvis en/of platvis vissen, dus ook voor de boomkorvisserij. Het is niet uit te sluiten dat binnenkort gesloten gebieden voor bodemvisserij afgekondigd worden.

Voorzorgsmaatregelen Noorse zone

De visserij in de Noorse zone wordt steeds belangrijker, vooral deze periode van het jaar. Het is bekend dat er bij visserij in het Noorse deel van Noordzee een streng regime geldt ten aanzien van de discardsban en het zoveel mogelijk vermijden van de vangst van ondermaatse vis.

Een aantal Nederlandse boomkorkotters is vorige week gecontroleerd en hoewel de vangst van ondermaatse vis eigenlijk te verwaarlozen was werden in korte tijd drie zogenaamde voorzorgsmaatregelen genomen. Zo’n maatregel houdt in dat een gebied wordt aangewezen, vervolgens geldt dat (in dit geval) een boomkorkotter eerst aan de Noorse controledienst toestemming moet vragen om in het aangewezen gebied te mogen vissen. Hieraan kunnen dan nadere voorwaarden gesteld worden.

Op dit moment zijn drie dergelijke maatregelen van kracht, deze kennen een duur van twee weken.