UITNODIGING OSW bijeenkomst - 21 september (ochtend)

Wil jij meepraten over de bevindingen van het puls onderzoek? Of heb jij ideeën over waarom de schol zich moeilijker laat vangen? Het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSW-dag op zaterdagochtend 21 september in het van der Valk Hotel Utrecht. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.

Op deze dag komen onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR) aan het woord over interessante bevindingen uit het ‘puls-logboekonderzoek’, en over belangrijke ontwikkelingen in het bestandsonderzoek van schol. Zij gaan graag met jou hierover het gesprek aan om van elkaars inzichten te leren.

Programma

9:30 – 10:00

Inloop met koffie/thee

10:00 – 11:00

Evaluatie puls-logboekonderzoek en bespreken reacties, door Adriaan Rijnsdorp van Wageningen Marine Research

11:00 – 11.30

Pauze*

11:30 – 12.30

Waar zit die schol in de Noordzee?, en bespreken reacties, door Tobias van Kooten van Wageningen Marine Research

12.30

Einde

*Bij interesse in slechts een van de twee onderwerpen kunt u in de pauze weggaan, of pas in de pauze komen.

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6

Verschil vangstsucces puls en traditionele boomkor

Pulsvissers hebben als onderdeel van de ontheffingsvoorwaarden gedetailleerde vangsten per trek bijgehouden. Hiermee kun je het vangstsucces van de puls in kaart brengen. Wageningen Marine Research heeft eerder ook het vangstsucces van de boomkorschippers die meededen aan het F-project in kaart gebracht (2002-2007).

Onderzoeker Adriaan Rijnsdorp heeft dit met elkaar vergeleken. Rijnsdorp wil graag de naar voren gekomen interessante verschillen met vissers bespreken en is benieuwd naar vissers hun eigen ervaringen. Omdat het niet uitgesloten is dat de puls in de toekomst opnieuw een rol zou kunnen gaan spelen op basis van het duurzaamheidsaspect, wil WMR het onderzoek graag/mogelijk vervolgen. Dit onderzoek speelt namelijk een belangrijke rol in het pulsdossier bij het ministerie.

Waar zit die schol in de Noordzee ?

Het scholbestand neemt volgens de internationale visserijonderzoekers toe. Er heeft volgens de toestandsbeoordelingen sinds de eerste metingen in 1957 nog nooit zoveel schol - in gewicht - in de Noordzee gezwommen. Toch zien we dat het quotum niet volledig wordt uitgeput. Vanuit de visserspraktijk horen we dat de schol moeilijk te vangen is. De centrale vraag is nu: ‘Hoe komt dit?’ Deze vraag houdt niet alleen vissers, maar ook onderzoekers bezig.

Vanuit de wetenschap zijn hier ideeën over die onderzoeker Tobias van Kooten aan u presenteert. Van Kooten wil graag met de vissers in gesprek over mogelijke verklaringen vanuit het onderzoek, maar is ook benieuwd naar de ideeën die vissers hier zelf over hebben. Zodat gezamenlijk gekeken kan worden hoe dit alles mee te nemen in vervolgonderzoek naar bestandsontwikkeling van schol.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de OSW-bijeenkomst door een mail te sturen naar: wvanbroekhoven@visned.nl

In het OSW-platform organiseren we een structurele onderzoeksdialoog tussen de visserij, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheid. Onderwerpen van gedachtewisselingen zijn de kennis voor duurzaam visserijbeheer, de gezamenlijke aanpak daarvan, en de gezamenlijke communicatie. Ook worden de voortgang van lopende onderzoekssamenwerkingsprojecten rond het beheer van de visbestanden besproken. In het platform vindt overleg plaats tussen VisNed, NVB, WMR, ministerie van LNV, Stichting De Noordzee, Redersvereniging en ProSea

projecten logo efmzv