Kamerbrief kottervisie

Minister Schouten heeft op 19 juni 2020 een brief aan het kabinet gestuurd over de kottervisie, het advies van mw. Burger, dat in 2019 is opgesteld en nauw verwant is aan het Noordzeeakkoord. In deze brief geeft zij aan dat er vijf speerpunten zijn waar ze mee aan de slag wil, van innovatie tot sanering en verbeterde handhaving en naleving. Hiervoor wordt het Transitiefonds aangewend wat hoort bij het Noordzeeakkoord, wat de visserij niet heeft ondertekend.

 De vijf speerpunten waar het Ministerie mee aan de slag wil zijn: 

  1. Aanjagen van innovaties voor de visserij van de toekomst: flexibeler en duurzamer
  2. Vissers die de stap naar de toekomst niet kunnen of willen maken, helpen om hun bedrijf te beëindigen
  3. Versterking van de handhaving en een betere naleving van de regels
  4. Aandacht voor garnalen- en andere kustvissers
  5. Internationale samenwerking essentieel

Vloot die naar aard en omvang past bij een zee vol windmolens

Het uitgangspunt is dat de vloot straks niet meer past bij de nieuwe situatie op de Noordzee, met daarin de vele windparken die nu en in de toekomst worden gerealiseerd.

Om te komen tot een vloot die wel past in dit beeld van de geïndustrialiseerde Noordzee, is een sanering onontkoombaar en is de vraag of de kotters van nu, met name het grotere kottersegment, daar nog wel in past.

Levendige visserijgemeenschappen dienen daarin wel in stand gehouden te worden, en daarom is innovatie een belangrijke pijler alsmede het in stand houden van werkgelegenheid door om-, her- en bijscholing van bemanning van kotters die stoppen. 

"Ik zie een toekomst voor de visserij in Nederland. Met een kleinere vloot, maar één die in balans is met de ecologische houdbaarheid van de Noordzee en waar een goede boterham verdiend kan worden. De uitwerking van dit pakket aan maatregelen zal voor iedere ondernemer anders zijn. Het is aan de visserijondernemers zelf om keuzes te maken voor hun eigen toekomst: wil men blijven vissen en verduurzamen - en wat is daarvoor nodig - of wil men stoppen door gebruik te maken van de beoogde saneringsregeling." - Minister Carola Schouten (LNV, 19 juni 2020)

Link met het Noordzeeakkoord

In de laatste alinea van de appreciatie wordt een duidelijke link gelegd met het Noordzeeakkoord.

"Met de middelen uit het Noordzeeakkoord kunnen betekenisvolle stappen worden gezet voor een kleinere, duurzamer en economisch gezonde kottervloot, die is aangepast aan de grote ontwikkelingen op de Noordzee. Want die ontwikkelingen gaan door, ook zonder Noordzeeakkoord. Daarom is van groot belang dat vissers zich achter het Noordzeeakkoord zullen scharen." - Minister Carola Schouten (LNV, 19 juni 2020)

De overheid zal op korte termijn een verkenner aanstellen om te onderzoeken waar de verschillen in standpunten ten aanzien van het Noordzeeakkoord binnen de sector vandaan komen, en of er nog ruimte is om de visserij aan te laten sluiten.