Scherper toezicht op meldingsplicht

De afgelopen week zijn in het Franse Boulogne-sur-Mer meerdere buitenlandse kotters proces-verbaal aangezegd omdat de in termijn voor meldingen niet in acht werd genomen. Hieronder nog een keer de regeling waarop deze meldingen via het E-logboekprogramma gedaan moeten worden.

Het melden voor aanlanding in een (buitenlandse) haven staat opgenomen in de Europese controleverordening. Het betreffende artikel luidt als volgt:

  1. Kapiteins van communautaire vissersvaartuigen met een lengte over alles van 12 m of meer die betrokken zijn in visserij op bestanden die onder een meerjarenplan vallen en die gehouden zijn elektronisch visserijlogboekgegevens vast te leggen, stellen de bevoegde autoriteiten van hun vlaggenlidstaat ten minste vier uur vóór het geplande tijdstip van aankomst in de haven in kennis van de volgende gegevens:
  • het externe identificatienummer en de naam van het vissersvaartuig;
  • de naam van de haven van bestemming en het beoogde doel van het aanmeren, bijvoorbeeld aanlanding, overlading of toegang tot diensten;
  • de data van de visreis en de betrokken geografische gebiedenwaar de vangsten zijn gedaan;
  • de datum en het tijdstip waarop de haven wordt aangedaan;
  • de in het visserijlogboek geregistreerde hoeveelheden per soort;
  • de hoeveelheden van elke soort die zullen worden aangeland of overgeladen.
  1. Wanneer een communautair vissersvaartuig een haven in een andere lidstaat dan de vlaggenlidstaat wil binnenvaren, geven de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat de elektronische voorafgaande kennisgeving na ontvangst onverwijld door aan de bevoegde autoriteiten van de kustlidstaat.
  2. De bevoegde autoriteiten van de kustlidstaat kunnen toestemming geven om de haven op een vroeger tijdstip binnen te varen.

Scherper toezicht

De aanmelding moet dus minstens 4 uur van te voren via een PNR-bericht van het E-logboek gedaan worden onder opgave van alle bovengenoemde gegevens.

Frankrijk gaat hier nu kennelijk (weer) scherp op toezien. Om op safe te spelen moet je 4 uur gaan rekenen vanaf de ontvangstbevestiging van de NVWA.

Indien om wat voor reden het PNR-bericht gecorrigeerd wordt moet er van uit gegaan worden dat vanaf dat moment de 4 uur termijn opnieuw gaat lopen. Wil een kotter gebruik maken van het bovengenoemde punt 3 moet dit aangevraagd worden bij Affaires Maritimes, de Franse NVWA.