Aanvoeroverleg met LNV wordt opgetuigd

Vanuit de visserijsector is bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) al geruime tijd aangedrongen op een structureel overleg. Tijdens een onlangs bij LNV gehouden Noordzeevisserijoverleg is afgesproken dit overleg maandelijks terug te laten keren, wat het Aanvoeroverleg zal gaan heten.

De afgelopen jaren was het enige gereguleerde overleg de maandelijkse vergadering van de Uitvoeringsagenda aanlandplicht. Over allerlei andere beleidsonderwerpen werd meestal gebruik gemaakt van overleggen met verschillende vergaderfrequenties en in verschillende samenstellingen. 

Op deze manier is een lappendeken aan overleggen ontstaan en daarnaast kwam het regelmatig voor dat er ad-hoc bijeenkomsten belegd moesten worden. Ook werd vaak de bijeenkomst van de Uitvoeringsagenda gebruikt om bepaalde andere zaken aan de orde te stellen.

Onder leiding van de nieuwe stakeholder manager van het DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, Annemarie Buisman, wordt een nieuwe structuur opgezet waarbij min of meer alle beleidsonderwerpen in één maandelijks overleg worden samengebracht. 

In dit overleg is het niet de bedoeling allerlei individuele dossiertjes te bespreken maar vooral te werken aan een gezamenlijke doelstelling voor de toekomst van de visserijsector.

Hierbij gaat het over de stip aan de horizon en hoe geven we gezamenlijk richting aan het zoekproces daarnaartoe. Vanuit de visserij werd aangegeven dat we juist het idee hebben dat boeren en vissers worden weggedrongen. 

Kijk hierbij ook naar de Europese ontwikkelingen rond bodemberoerende visserijen, de boomkor in welke vorm dan ook blijven we nodig hebben om onze tongvisserij te beoefenen.

We hebben als aanvoersector een baseline nodig qua voedselstrategie, regelgeving en ruimtelijke ordening. Voor de visserij moet een businessmodel van toepassing blijven. 

Naast het Aanvoeroverleg blijft de Uitvoeringsagenda aanlandplicht functioneren, alsmede een aantal vooral technische overleggen waarin ambtenaren en specialisten uit de sector met elkaar praten over TAC en Quota’s, Controlezaken en de Brexit/BAR.

Met ingang van deze maand wordt de nieuwe aanpak geïntroduceerd, na ongeveer 6 maanden wordt deze geëvalueerd.

Actuele onderwerpen

In deze bijeenkomst werden kort een aantal actuele onderwerpen besproken, zoals de evaluatie van de aanlandplicht waarvoor een herziening van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid nodig is. Vanuit LNV werd opnieuw aangegeven dat Nederland tot nu toe het enige land is dat hiervoor hard pleit.

Sanering

De financiering van de sanering uit het Noordzeeakkoord was eerder al gestrand, maar ook het gebruik van de financiële middelen uit de BAR-gelden (Brexit-compensatie) blijkt zeker nog niet vanzelfsprekend.

Hiervoor is een link met de door Brexit geraakte visbestanden nodig zoals tong, tarbot en kabeljauw. Immers van deze soorten zijn structureel hoeveelheden vanuit de EU naar het VK overgeheveld.

Maar bij de soorten schol en Noorse kreeft is dat niet aan de orde en dat zou kunnen betekenen dat vaartuigen die zich de afgelopen jaren op laatstgenoemde soorten hebben toegelegd niet aan de gestelde criteria voldoen (o.a. in kgs 20% van de aanvoer moet bestaan uit zgn. Brexit-soorten).

Het overleg over de voorwaarden en financiering tussen LNV en Europese Commissie is nog gaande, er werd aangegeven dat nog steeds gestuurd wordt op een regeling in het eerste kwartaal 2022. 

Vanuit VisNed is de urgentie nog een keer onder de aandacht gebracht. Voor sommige ondernemers is de nood hoog, er liggen al kotters voor de kant in afwachting van de regeling.  

Economische impactanalyse

In de bijeenkomst op het ministerie presenteerde Wageningen Economic Research (WEcR) het projectplan voor een op te stellen economische impactanalyse. In opdracht van het ministerie van LNV wordt alles wat er op de Noordzee gebeurt onderzocht met daarbij inzicht van de gevolgen voor de vloot, de keten en de visserijgemeentes/regio’s.

Hierbij wordt gedacht aan de Waddenagenda, kottervisie, Brexit maar natuurlijk ook de gebiedssluitingen voor wind en natuur. Naast het verzamelen en analyseren van economische data worden ook Focusgroepen gevormd en vissers geïnterviewd.

Het onderzoek loopt van januari 2022 tot juli 2023 en de eerste resultaten worden in mei/juni 2022 verwacht.