Beheer zeebaars intensief besproken

Ondanks de spanningen binnen de Adviesraden over de relatie met en opstelling van NGO’s (zie elders in deze nieuwsbrief) werd er deze week binnen de Noordwestelijke wateren Adviesraad (NWWAC) gelukkig ook nog over visserijgerelateerde zaken gesproken.

De adviezen over de Visserijmogelijkheden 2021 en verstikkingssoorten in relatie tot de aanlandplicht werden goedgekeurd zodat deze verstuurd kunnen worden aan de Europese Commissie en de lidstaten.

Binnen de NWWAC zijn 4 regionale werkgroepen en maar liefst 9 zogenoemde Focusgroepen actief. Hierbij moet gedacht worden aan verschillende onderwerpen zoals: controle en naleving, klimaat en milieu, aanlandplicht, zeebaars, schelpen, en Brexit. Binnen een horizontale werkgroepvergadering werden de werkzaamheden gerapporteerd en waar nodig akkoord gevraagd op uit te voeren actiepunten.

Zeebaars

Binnen de Focusgroep zeebaars werd uitgebreid van gedachten gewisseld over het beheer van dit, ook volgens ICES, herstellende visbestand. Sinds 2017 gelden een verbod op gerichte visserij, een zeer gelimiteerd en restrictieve bijvangstregeling en totaal aanvoerverbod gedurende de maanden februari en maart.

Vanuit Frankrijk wordt, met steun vanuit VisNed, aangedrongen op een meer flexibele bijvangstregeling; tenminste 5% van de vangst aan het eind van de reis zou uit zeebaars mogen bestaan en het liefst willen we een jaarquotum met de mogelijkheid om in februari en maart zeebaars aan te kunnen voeren.

De inzet moet immers zijn om onnodig discarden zoveel mogelijk te vermijden, daarbij hoort een ruimhartige en meer flexibele bijvangstregeling. Het is niet verrassend dat de NGO’s pleiten voor mondjesmaat bijvangst en geen flexibiliteit omdat zij vrezen voor misbruik en negatieve impact op het herstel van het bestand. 

Binnenkort komt ICES nog met nieuwe informatie over de ontwikkelingen van het zeebaarsbestand en dan zal een definitief advies van de Adviesraad geformuleerd worden.

Brexit

Binnen de Focusgroep Brexit wordt nagedacht over hoe in de westelijke wateren de samenwerking met de Britse collega’s gestalte moet krijgen, nu op 31 december as. de transitieperiode eindigt en zij de Europese Unie, en dus ook de Adviesraden, verlaten hebben. Alleen al in de westelijke wateren is er sprake van meer dan 100 visbestanden die gezamenlijk beheerd moeten worden, dat zal toch op een duurzame manier moeten gebeuren. Onzekerheid is het grote woord.

Voor verdere ontwikkelingen over Brexit verwijzen we naar een ander artikel in deze nieuwsbrief.