TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

De jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2019 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben uiteindelijk 2 moeizame ronden geduurd, eentje in Bergen en de tweede vorige week in Londen. Na de eerste ronde twee weken geleden in Bergen, was er voor een aantal belangrijke TAC’s al enige duidelijkheid, maar hot-items bleven de TAC’s voor kabeljauw en haring en de ruil van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen (de “Balance”).

Bij de vaststelling van de TAC’s wordt het principe toegepast dat zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in 2020 MSY gerealiseerd moet zijn. In het voortraject bleek al dat dit bij diverse soorten - waaronder kabeljauw, wijting en haring - op grote problemen zou stuiten. De MSY-benadering zou immers zorgen voor grote kortingen, bij kabeljauw bijvoorbeeld 47% en bij haring meer dan 50%. Uiteindelijk werd in Londen een compromis bereikt door kabeljauw met 33% te korten en haring met bijna 36%.

Schol

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al een uitgebreide toelichting gegeven op de voorstellen en besluitvorming over schol. Om in 2019 MSY te bereiken stelt ICES een korting voor van 18,5%, ondanks dat het paaibestand met 50.000 ton groeit.

Voor VisNed blijft het nog steeds onbegrijpelijk en niet uit te leggen dat bij een bestand dat er zo goed voor staat en waarvan de wetenschap aangeeft dat het paaibestand toeneemt, een dergelijke grote korting doorgevoerd moet worden.

Verder moest rekening worden gehouden met de gevolgen van de aanlandplicht. Nu er voor de BT2-vloot (boomkor 80 – 119 mm) een uitzondering geldt van de aanlandplicht, moest berekend worden hoeveel discards hiermee gemoeid zijn omdat die hoeveelheid van het vangstadvies afgetrokken moet worden.

Uiteindelijk komt de aanland-TAC uit op een korting van 13 %. Kijkend naar de benutting dit jaar en het gegeven dat we 10% van het quotum 2018 mee mogen nemen naar volgend jaar, voorziet VisNed voor volgend jaar geen problemen in de vangstmogelijkheden.

De aanpassingen in de TAC’s voor de gedeelde bestanden voor de Noordzee en het Skagerrak zijn als volgt:

Soort:

2019 t.o.v. 2018

 

Schol

-13 %

 

Kabeljauw incl SK en 7d

-33 %

 

Wijting

-22 %

 

Schelvis

-31 %

 

Koolvis

16 %

 

Schol Skagerrak

-13 %

 

Haring Noordzee

-36 %

 

 

Bij de ruil van vangstquota, de zogenoemde “Balance”, spelen binnen Europa nogal tegengestelde belangen tussen degene die 'betalen' in Blauwe wijting en 'ontvangen' in de vorm van kabeljauw in de Barentszzee. Dat zijn niet dezelfde landen c.q. vissersvloten. De ruilonderhandelingen waren dit jaar extra moeilijk omdat diverse TAC’s waaronder Blauwe wijting (fors) verlaagd zijn en de EU daardoor minder aan te bieden heeft. Uiteindelijk is o.a. 99.900 ton Blauwe wijting naar Noorwegen geruild in ruil voor 21.500 ton Artic kabeljauw.

In de ruil zit op ons verzoek sinds enkele jaren geen schol meer en dat is ook nu het geval. Wel is opnieuw een kleine hoeveelheid Noordzee-tong (dit jaar 10 ton) van de EU naar Noorwegen afgesproken.

Tong, tarbot/griet en zeebaars

Zoals bekend wordt tijdens EU-Noorwegen niet onderhandeld over de TAC’s voor Noordzee-tong en de geassocieerde bestanden, zoals tarbot en griet. Vaststelling van deze TAC’s komt aan de orde tijdens de Visserijraad die volgende week in Brussel plaats vindt. Hetzelfde geldt voor zeebaars.

Voor tong ligt er vanuit ICES het voorstel om de TAC met 18% te verlagen. VisNed heeft door WMR IJmuiden een aantal scenario’s door laten rekenen om deze korting te dempen. Uit de berekeningen is gebleken dat een roll-over (= geen korting t.o.v. TAC 2018) binnen de ranges past om in 2020 MSY te realiseren. Minister Schouten heeft inmiddels aangegeven in te gaan zetten op een roll-over.

Voor tarbot/griet worden geen TAC-kortingen verwacht en voor zeebaars een verruiming van de huidige marginale bijvangstmogelijkheden.