Aanpassen tonggrens

In de Noordzee zien veel vissers een duidelijke verandering in het ecologisch systeem. Dit uit zich onder andere in een andere verspreiding van diverse vissoorten. Aangezien er steeds meer tong voorkomt ten noorden van de tonggrens, is het initiatief genomen om deze lijn aangepast te krijgen.

In 2019 is de nieuwe Europese Verordening Technische Maatregelen geïntroduceerd. Deze verordening is vooral een raamovereenkomst en kent een regionale aanpak en besluitvormingsproces. 

Bestaande bepalingen over vistuigen, visserijen, minimummaten en aanvullende zaken, zoals bijvoorbeeld voorwaarden vissen in de scholbox, zijn zoveel mogelijk uit de vorige verordening overgenomen maar veel zaken moeten nog nader ingevuld worden. Hierbij gaat het o.a. om definities over gerichte visserijen etc.

Indien de Europese Commissie of een lidstaat een wijziging wil aanbrengen, geldt hiervoor een procedure waarbij lidstaten een verzoek in kunnen dienen via een zogeheten Delegated Act.

Concreet voor de Noordzee betekent dat dit moet via een besluit van de Scheveningengroep, die vervolgens voorgelegd wordt aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Tonggrens

In de Verordening Technische Maatregelen uit 1998 is ten behoeve de 80 mm boomkorvisserij de zgn. tonggrens vastgelegd; op de kust van het VK beginnend op 55 gr. N.B. tot 5 gr. O.L. tot 56 gr. N.B tot op Deense kust. Deze bepaling is één op één over genomen in de nieuwe verordening.

Zoals aangegeven zien de vissers laatste jaren duidelijke veranderingen in de Noordzee. Bestanden verplaatsen zich vrij structureel meer noordelijker, zoals de kabeljauw en schol. Ook dienen zich nieuwe soorten in grotere hoeveelheden aan. 

Vanaf zee komen ook al geruime tijd signalen dat de verspreiding van tong in de Noordzee wijzigt, o.a. in grotere aantallen steeds noordelijker tot in het Skagerrak aan toe.

Wetenschappelijk bewijs

Eind 2018 heeft VisNed aan WMR gevraagd of hierover wetenschappelijk gestaafde data bekend zijn, wat geresulteerd heeft in een rapport waarin op basis van de surveygegevens de bevindingen van de vissers bevestigd worden. 

Het rapport is onlangs aangeboden aan het ministerie van LNV met het verzoek om overleg hoe verdere stappen richting Scheveningengroep genomen kunnen worden. Wij zijn in afwachting van een reactie, of LNV bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of andere informatie nodig acht.

In verband met Brexit is na 1 januari 2021 overeenstemming in Scheveningengroep en met de Europese Commissie niet meer voldoende zijn, maar zal de EU over dergelijke zaken bilateraal ook met het VK moeten overleggen. 

Het verdere proces inclusief eventueel aanvullend onderzoek zal via de CVO gaan lopen zo is deze week afgesproken.