Bezwaar VisNed tegen NVWA-facturen terecht

De bezwaarschriftencommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het bezwaar van VisNed tegen de NVWA-facturen voor het in rekening brengen van keuringskosten positief beoordeeld. Het is nu aan de minister om dit oordeel van de commissie over te nemen of gemotiveerd daarvan af te wijken. VisNed verwacht  dat de minister verstandig is en het duidelijke advies volgt. De facturen worden dan ingetrokken en de in rekening gebrachte kosten terugbetaald.

De afgelopen jaren hebben eigenaren van kotters facturen van de NVWA ontvangen voor keuringskosten voor voedselveiligheid van vis en garnalen. Mede namens de leden heeft VisNed bezwaar aangetekend tegen de facturen over de jaren 2016 en 2017. In het bezwaar waren VisNed en de aangesloten leden (alle bedrijfsnamen waren opgesomd) de bezwaarpartijen.

Onlangs vond de hoorzitting plaats voor de bezwaar- en adviescommissie van VWS en deze week ontvingen wij het advies van de commissie die vindt dat de facturen moeten worden herroepen.

Zoals eerder aangegeven werden de keuringen in het kader van toezicht op voedselveiligheid tot de opheffing van het Productschap Vis in medebewind uitgevoerd door de buitendienst van het Productschap en werden de kosten gedragen door het ministerie van LNV. Bij de opheffing van het Productschap en de overgang hiervan naar de NVWA zijn hierover afspraken gemaakt.

Naar aanleiding van de facturen over 2016 en 2017 is in samenspraak met onze advocaten van Wybenga Advocaten te Rotterdam in 2018 een bezwaarprocedure gestart.

De behandeling van het bezwaar heeft lang op zich laten wachten, omdat we bij de overheid via een WOB-procedure informatie boven water moesten krijgen, wat geruime tijd in beslag nam. De overheid is nog steeds niet met alle informatie over de brug gekomen.

De bezwaarprocedure is doorgezet en de bezwaar- en adviescommissie van het ministerie van VWS heeft nagenoeg alle door VisNed ingediende bezwaren overgenomen en uitgebreid gemotiveerd waarom de facturen onterecht zijn opgelegd.

Binnenkort wordt het standpunt van de minister verwacht. Gezien de uitgebreide motivatie verwachten  wij dat het oordeel van de commissie wordt overgenomen en de leden de betaalde facturen terug betaald krijgen.

Deze bezwaarprocedure gaat over de facturen 2016 en 2017. Eerder dit jaar stuurde de NVWA ook facturen over de jaren 2018 en 2019. Hiervoor heeft VisNed binnen de daarvoor gestelde termijn eveneens bezwaar aangetekend.

Zodra het oordeel van de minister bekend is, gaan wij in gesprek met VWS om deze facturen ook van tafel te krijgen.

Een grove berekening geeft aan dat in deze 4 jaar de NVWA tenminste € 200.000,00 aan keuringskosten bij de leden van VisNed in rekening heeft gebracht.