Overleg over Borkumer stenen

Het voorstel sluiting Borkumer stenen in het Noordzeeakkoord (NZA) is nog steeds onderwerp van discussie. Overleg over een aangepast voorstel dat voor alle partijen (overheid, sector en wetenschap) acceptabel wordt hopelijk binnenkort afgerond.

In dit overleg wordt de sector vertegenwoordigd door de Vissersbond, Rousant en Urk. Een voorstel vanuit deze PO's tot aanpassing van de NZA-kaartje Borkumer stenen (zuidkant van gesloten gebied verplaatsen naar westelijk binnen de scholbox) is eerder afgewezen. Met deze oplossing zou de pijn voor de visserij (garnalen en flyshoot) enigszins geminimaliseerd worden.

Voor de sector was het door LNV geboden alternatief niet acceptabel. De impact voor met name de garnalenvloot bleef te groot en volgens de betrokken PO's is het mogelijk een alternatief te vinden met voldoende natuurwaarden en minder impact voor de garnalenvloot.

Vervolgens is door de drie PO's een notitie opgesteld wat begin september heeft geleid tot een gesprek met LNV waar ook experts namens beide partijen aanwezig waren. Namens de visserij waren dit Bert Keus en Marnix van Stralen.

In het gesprek is er met name over gesproken op welke (ecologische) gronden het betreffende sluitingsvoorstel uit het NZA is bepaald. Na een inhoudelijke discussie over deze ecologische gronden is besloten een sessie met vissers te organiseren en daarna het gesprek voort te zetten. 

Kortom, er is loopt nu een traject waarin gepoogd wordt het huidige kaartbeeld ‘Borkumse stenen’ uit het NZA zodanig aan te passen dat belangrijke natuurwaarden worden geborgd maar met minder ingrijpende gevolgen voor de visserij.

De door de minister en het NZO gestelde voorwaarden blijven overigens gelden, een uiteindelijk aangepast kaartbeeld dient goedgekeurd te worden in het NZO maar dit traject kan daartoe bijdragen.  Wordt vervolgd.