Vergadering NWW-Adviesraad voortijdig afgebroken

Vorige week was het voornemen van het Uitvoerend Comité en diverse werkgroepen van de Noord-Westelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen te komen in Madrid. In de loop van de eerste dag kwam het bericht dat de overheidsgebouwen gesloten werden in verband met het COVID-19 (Corona) virus, waardoor niets anders resteerde dan de vergaderingen te annuleren en zo snel mogelijk de Spaanse hoofdstad te verlaten.

Op de agenda stonden veel onderwerpen maar deze konden lang niet allemaal besproken worden. Zaken die nog wel besproken werden waren:

Aanlandplicht

Er blijft een groot aantal uitzonderingen nodig om de visserij in de vele gebieden in de westelijke wateren in praktische zin mogelijk te houden. Ook voor de gebieden waar zgn. 0-TAC’s gelden, moest een oplossing gevonden worden want anders zouden alle visserijen met kans op bijvangst van deze soorten niet meer mogelijk zijn.

De lidstaten zijn alweer druk doende met de Joint Recommendation (gezamenlijke aanbeveling) aan de Europese Commissie. Er was onvoldoende tijd om alle zaken te bespreken, vandaar dat er is gevraagd om een schriftelijke inbreng aan het secretariaat te sturen.

Op 30 maart stond in Amsterdam een bijeenkomst gepland om de uitzondering voor roggen en vleet nader te bespreken, maar deze wordt omgezet naar een internet-vergadering of uitgesteld tot een moment dat fysiek vergaderen weer mogelijk is.

Het Europese Controleagentschap (EFCA) heeft een rapport uitgebracht over de nalevingsgezindheid van de aanlandplicht-bepalingen. Het is niet verrassend dat volgens de Europese controleurs in de brede EU-visserij hieraan nog al wat schort, dat is te verwachten met zoveel onwerkbare regels. In juli zal er een gezamenlijke werkgroep bijeenkomen om dit rapport te becommentariëren.

Brexit

Gedurende 2020 zijn de Engelse en Schotse collega’s nog steeds welkom in de vergadering van de Adviesraden, maar er moet wel een procedure komen hoe de samenwerking na 1 januari 2021 ingevuld moet gaan worden. Er is besloten om hier een aparte werkgroep voor in te stellen die, in samenwerking met andere Adviesraden, een voorstel hieromtrent zal gaan formuleren. Samenwerking in het beheer van meer dan 100 visbestanden in de westelijke wateren blijft heel belangrijk.

Marine plastics

De Focusgroep Marine Plastics, met daarin deelname vanuit VisNed, kwam bijeen om de ontwikkelingen te bespreken. Het is duidelijk dat Brussel het afvalprobleem, waaronder het verloren gaan van netten, rigoureus wil aanpakken. De sector wordt verantwoordelijk gehouden het verlies van vistuig tot een minimum te beperken.

Ook wordt kritisch gekeken naar de mate van inleveren van oud netwerk. In sommige havens in Nederland is hiervoor al een systeem opgetuigd (waarvoor hulde!) maar verdere uitrol is gewenst, zeker Europa-breed. Er moet uiteindelijk een sluitend (en werkbaar) systeem komen, waarbij de rol van de nettenfabrikanten/leveranciers belangrijk zal zijn.

Beheer van St. Jakobsschelpen

Er kwamen vanuit de twee belangrijkste landen in deze visserij, Frankrijk en Engeland, verschillende voorstellen langs om de visserij op deze schelpen in gebied VId en de Seinebaai ook in 2020 te reguleren. Het ging hierbij om gesloten periodes en gesloten gebieden voor iedereen, dan wel voor de vissersvaartuigen langer dan 15 meter.

Tijdens de vergadering liepen de emoties hoog op en kwam er nog geen overeenstemming, vooral ook omdat er op enig moment over en weer politieke statements werden afgegeven. Voor Ierland, België en Nederland past een terughoudende opstelling. Het overleg wordt voorgezet, met als inzet dat er overeenstemming wordt bereikt voordat het seizoen begint. Het is te hopen dat deze discussie niet de voorbode is van veel gesteggel en verwijdering in het post-Brexit-tijdperk.

Zoals eerder aangegeven werd de vergaderingen abrupt beëindigd en haastte iedereen zich huiswaarts. Dat dit niet overbodig was bleek wel uit hoe het COVID-19 virus in Madrid in rap tempo om zich heen greep.