Visserijraad quota 2019; teleurstelling overheerst

Tijdens de Visserijraad in Brussel is vanmorgen vroeg, woensdag 19 december, overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2019. VisNed is al met al teleurgesteld met de uitkomst. Het tongbestand bevindt zich ruim binnen de veilige grenzen, maar ondanks de inzet is de voorgestelde korting op tong nauwelijks verlaagd. De korting op de Tong TAC is uiteindelijk op 20% uitgekomen. Wel is de gecombineerde TAC van Tarbot en Griet verhoogd, maar over het algemeen toch een beeld van aanzienlijke verlagingen om aan de heel strenge beheerbepalingen in het kader van de Maximaal Duurzame Oogst (MSY) te blijven doen.

De TAC’s voor volgend jaar van de belangrijkste soorten zijn als volgt vastgesteld:

Vissoort:

TAC 2018:

TAC 2019:

Procenten:

Tong*

  15.684 ton

12.555 ton

- 20 %

Schol*

104.758 ton

92.531 ton

-  12 %

Kabeljauw*

35.819 ton

23.211 ton

- 35 %

Wijting*

20.651 ton

17.191 ton

 - 17 %

Noorse kreeft

24.518 ton

22.103 ton

- 10 %

Tarbot/Griet

7.102 ton

8.122 ton

+ 14 %

Rog

1.654 ton

1.654 ton

+ 0 %

Schol Skagerrak

15.343 ton

16.446 ton

+ 9 %

Tongschar

6.291 ton

7.874 ton

+ 23 %

 

Bij de soorten met een * zijn eveneens kortingen doorgevoerd in verband met de uitzonderingen aanlandplicht.

In deze Visserijraad was er vooral veel aandacht voor de implementatie van de aanlandplicht, die met ingang van 1 januari 2019 volledig aan de orde is. Veel lidstaten worstelen met choke-species problematiek en zetten daarom in op meer flexibiliteit tussen vangstgebieden en oplossingen voor een aantal nul-TAC’s plus vangstrechten voor bijvangst soorten.

Uiteindelijk zijn er een aantal oplossingen gevonden, maar deze zijn volgens VisNed waarschijnlijk niet toereikend om alle problemen die de aanlandplicht met zich meebrengt voor de diverse vloten op te lossen.

Met (tijdelijke) uitzonderingen voor de boomkor 80mm voor tong, schol, rog en wijting kunnen wij stellen dat voor onze vloot er op dit moment in het kader van de aanlandplicht geen grote problemen op tafel liggen.

Vissoorten

ICES heeft dit jaar voor tong een bijstelling van het paaibestand van 2017 gedaan en deze naar beneden gebracht van 68.000 naar 59.000 ton. Dit is nog ruim binnen de veilige grenzen, maar omdat er gestuurd wordt op MSY moest de TAC naar beneden om binnen de toegestane range te blijven.

Nederland heeft er van alles aan gedaan om een grote korting van de TAC te voorkomen maar dat is helaas niet gelukt. Met name de Commissie bleef halsstarrig vasthouden aan haar standpunt ten aanzien van beheer en vond in de teksten (bijvoorbeeld disbalans tussen tong- en schol-TAC)  geen aanleiding daar van af te wijken.

Nederland heeft tijdens de Raad met Wageningen |Marine Research (WMR) nog contact gehad over het verhaal van de Commissie en laten onderzoeken of er op basis van onderzoek nog mogelijkheden waren de korting de beperken, maar uiteindelijk moest geconcludeerd worden dat er ‘geen haakje te vinden was’ voor het niet doorvoeren van een korting.

Bij tarbot en griet was vorig jaar al een forse verhoging doorgevoerd en voor volgend jaar komt daar nog eens een verhoging van 14% bij. In ieder geval zorgt dit er voor dat de vloot niet meer geconfronteerd hoeft te worden met beperkingen.

Bij roggen ziet iedereen een aanzienlijke toename van de vangsten maar dat uit zich nog niet in een hoger quotum. Met name de Engelsen hebben nog wel geprobeerd om de Noordzee-TAC omhoog te krijgen maar daarin zijn zij niet geslaagd.

De maatregelen voor zeebaars zijn een klein beetje versoepeld. Daar heeft VisNed zich samen met NetVISwerk in deze Raad nadrukkelijk hard voor gemaakt. Gerichte visserij met gesleepte vistuigen blijft verboden, maar beperkte mogelijkheden voor handlijn en staandwant-vissers zijn wel mogelijk.

Voor de beroepsvissers met gesleept vistuig geldt een bijvangstpercentage van 1% per reis/op het moment van controle met een maximale aanvoer van 210 kg per maand voor fly shoot/Danish Seine en voor bordentrawls etc. 400 kg per 2 maanden. Voor staandwant-vissers geldt een jaarquotum van 1.400 kg en voor de handlijn-vissers is het jaarquotum van 5.500 kg.

Voor een aantal belangrijke soorten, schol, kabeljauw en wijting is 2 weken geleden al overeenstemming bereikt tijdens de EU – Noorwegen- onderhandelingen. Deze besluitvorming is verwerkt in bovenstaand overzicht.

Waardering

Ondanks het teleurstellende resultaat is VisNed is zeer tevreden over de inzet van  Minister Carola Schouten en haar team. De minister heeft echt haar uiterste best gedaan om voor tong (topprioriteit) een beter resultaat te boeken. Wij hebben van dichtbij een gedreven minister gezien die diverse pogingen ondernomen heeft tot een beter resultaat te komen.

Wij hebben de komende jaren nog een aantal moeilijke zaken op te lossen (bijv. technische maatregelen - puls en Brexit). VisNed ziet er naar uit om dit samen met minister Schouten en haar team op te pakken.