Bijeenkomst met fly shooters

Gezien allerlei ontwikkelingen in het Engelse Kanaal wordt binnen verschillende gremia overleg gevoerd hoe hiermee om te gaan in relatie tot toekomstig beleid. Er zijn meerdere ideeën die over tafel gaan en het is goed als hierover binnenkort met de betrokken vissers wordt overlegd.

Bij deze ontwikkelingen valt te denken aan de toename van het aantal fly shooters waardoor het volgens velen “erg druk” wordt. Maar er komt ook een Brexit aan; wat heeft dat eventueel voor gevolgen voor quota en toegang tot elkaars wateren?

Onlangs is er op verzoek van de Franse overheid en visserijorganisaties in Brussel een bijeenkomst geweest, waarin overlegd is over de toekomst van de visserij in Het Kanaal. Een verslag van deze bijeenkomst stond in de VisNed-nieuwsbrief van 22 november 2019.

Om hieraan een vervolg te geven is besloten een vergadering te beleggen, waarvoor alle Nederlandse fly shooters evenals de vlagkotters uitgenodigd worden.

Deze vergadering zal gehouden worden op zaterdag 25 januari 2020 op Urk, aanvang: 10.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Alle fly shooters ontvangen binnenkort nader bericht. Wij verzoeken datum en tijd alvast te noteren.