Boomkorlengte toch niet ter discussie

In onze nieuwsbrief van 14 april hebben we geschreven over onduidelijkheid over de regelgeving van de boomkorlengte. Vorige week is gebleken dat de betrokken lidstaten deze fout in de nieuwe verordening Technische maatregelen gaan herstellen. De procedure daarvoor is opgestart.

Bij de vervanging van de oude Europese verordening Technische Maatregelen uit 1998 door de nieuwe verordening in 2019 is een aantal zaken niet goed overgezet of onduidelijk geformuleerd. Eén van deze bepalingen gaat over de maximale lengte van de boomkor, hierover is nu discussie.

Bij de overgang is, naast een vereenvoudiging van de regels (o.a. geen doelsoortpercentages meer), afgesproken dat er geen wijzigingen in maaswijdtebepalingen en andere voorschriften doorgevoerd zouden worden. 

Bij het overzetten naar de nieuwe verordening Technische maatregelen is verzuimd de maximaal 24 meter (2 x 12 meter) boomkorlengte mee te nemen. Onduidelijk was of dit bewust is gebeurd of dat sprake was van een fout.

Het eerste zou verrassend zijn hierover geen enkele discussie gevoerd werd en er ook geen enkele aanleiding was om te veronderstellen dat deze bepaling geschrapt zou worden. 

Inmiddels hebben de betrokken lidstaten intern overleg gevoerd en gesproken met de Europese commissie en vervolgens besloten om een Joint Recommendation (gezamenlijke aanbeveling) te doen aan de Commissie om de maximale boomkorlengte van 24 meter te herintroduceren. De lidstaten gaan er vanuit dat deze procedure snel afgerond kan worden.

Zoals eerder aangegeven verandert voor Nederlandse vissers de situatie niet, omdat de maximale boomkorlengte ook vastgelegd is in de nationale regeling Reglement zee- en kustvisserij.

Gelijk speelveld

Na Brexit weten we dat de Engelse overheid afwijkende regels kan hanteren. Hiervan kennen we inmiddels diverse voorbeelden waaronder de maximaal 2 x 12 meter boomkorlengte.

VisNed heeft bij het ministerie van LNV opnieuw aangedrongen op het creëren van een gelijk speelveld op de gedeelde visgronden. Dit betekent dat elke boomkorkotter die vist in wateren van de Europese Unie dezelfde maximale boomkorlengte moet hanteren. Wij hebben gesteld dat we hierover zo spoedig mogelijk van de Europese Commissie een schriftelijke bevestiging tegemoet willen zien.