Richtlijn C188 verdrag per 15 november van kracht

De Europese Richtlijn voor de implementatie van de ‘Work in Fishing’ Convention, 2007 (C188) van de International Labour Organization (ILO) treedt op 15 november 2019 in werking in Nederland. Het verdrag stelt eisen ten aanzien van de leef- en werkomstandigheden aan boord, onder andere op het gebied van accommodatieruimtes en arbeid- en rusttijden.

Een richtlijn is een juridisch instrument van de Europese Unie om nationale wetgeving binnen de Unie op elkaar af te stemmen. Een richtlijn die in werking is getreden, moet door de lidstaten omgezet worden in hun nationale wet- en regelgeving. Het is onbekend hoe lang dat nog zal duren.

Het verdrag is sinds 2017 al van kracht in Angola, Argentinië, Bosnië Herzegovina, Congo, Estland, Frankrijk, Litouwen, Marokko, Noorwegen, en Zuid-Afrika. In het Verenigd Koninkrijk geldt het C188 verdrag vanaf 1 januari 2020. Ondanks dat Nederland het verdrag nog niet heeft geratificeerd kunnen Nederlandse vissers wel gecontroleerd worden hierop wanneer zij een buitenlandse haven aan doen. Deze zogenaamde ‘havenstaatcontroles’ (Engels: Port State Control) dwingen Nederlandse vissers dus feitelijk om nu al aan het verdrag te voldoen.

Voor wie geldt wat?

Het verdrag is van toepassing op alle vissers en alle vissersvaartuigen die commerciële visserij beoefenen, dus zowel vissers in loondienst als maatschapvissers. Nederland heeft er echter voor gekozen vissersvaartuigen tot 12 meter lengte voor maximaal vijf jaar uit te zonderen op de verplichte medisch keuring en basisveiligheidstraining na. Let op; dit geldt alleen voor controle in Nederlandse havens!

De regels omtrent de accomodatieruimten gelden alleen voor nieuwbouwschepen en schepen die na 15 november 2019 grondig verbouwd worden. Voor bestaande schepen blijven de huidige normen omtrent accomodatieruimte voor bemanning gelden. Denk hierbij aan het maximaal aantal slaapplekken per vertrek en het aantal toiletten aan boord bijvoorbeeld.

Het verdrag eist dat opvarenden minimaal 10 uur rust per etmaal en 77 uur rust per week krijgen. Daarbij mag het gemiddeld aantal arbeidsuren per week niet meer dan 48 uur bedragen over de periode van een jaar.

 • Voor opvarenden die in loondienst zijn geldt dat deze 10 uur rust alleen in een aaneengesloten blok van 6 uur en een aaneengesloten blok van 4 uur rust mag worden opgedeeld.
 • Wanneer een van de opvarenden in loondienst is (bijvoorbeeld een uitzendkracht-werknemer), geldt dit ook voor alle overige bemanningsleden aan boord op dat moment. Het doet er dan niet toe dat zij individueel lid zijn van een maatschap.
 • Bemanningsleden die onderdeel zijn van een maatschap moeten ook minimaal 10 uur rust per etmaal en 77 uur rust per week krijgen, maar zijn vrij deze zelf te verdelen.

Certificering ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat Nederlandse vissersvaartuigen controleren of ze aan de voorschriften van het verdrag voldoen. Wanneer een vaartuig hieraan voldoet krijgt men een certificaat als bewijs. Hierover heeft ILT laatst een brief verstuurd naar de schepen met de oproep om voor 1 september 2019 een afspraak te maken voor deze keuring. Ons dringende advies is om dit ook daadwerkelijk te doen. De noodzaak voor kotters die regelmatig een buitenlandse haven aandoen is extra groot.

Wat wordt er gecontroleerd bij havenstaatcontrole?

Bij een havenstaatcontrole (Port State Control) moet het volgende op orde zijn:

 • Actuele bemanning lijst (IMO Crew List formulier).
 • De samenstelling van de bemanning van een vaartuig moet voldoen aan de eisen die ‘safe manning’ hieraan stelt.
 • Er moet kunnen worden aangetoond dat er geen sprake is van kinderarbeid (bemanningsleden moeten paspoorten aan boord hebben).
 • Bemanning moet beschikken over geldige medische keuring, bemanningscertificaten en vaarbevoegdheid (certificaten reddingsmiddelen, brandbestrijding, basic safety fisheries en medical first aid en/of medical first care).
 • Kopie van maatschapscontract van de bemanningsleden moet aan boord zijn. Er kan ter controle ook gevraagd worden naar betalingsbewijzen van het deelloon.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van opvarenden die via een crewing agent of uitzendbureau werkzaam zijn, moet kunnen worden aangetoond dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving.
 • Kopieën van verzekeringsbewijzen, polis en/of aansprakelijkheidsverzekeringen (SFM, P&I).
 • Er moet een ingevulde en actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) aan boord zijn.
 • Arbeids- en rusturen registratie moet op orde en inzichtelijk zijn.

Marad

Gezien hierboven geschetste ontwikkelingen willen we u nogmaals wijzen op het belang van een goed gevoerde administratie. Het scheepsmanagementprogramma Marad kan u hierbij helpen, in het bijzonder wanneer het gaat om bemanningszaken, RI&E, onderhoud en het bijhouden van arbeids- en rusttijden. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar ons eerdere artikel hierover in de nieuwsbrief. U kunt hierover ook contact opnemen met uw PO.

Vragen en/of opmerking?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Nathanaël Middelkoop (nmiddelkoop@visned.nl)