TAC’s 2020 gedeelde bestanden nog niet vastgesteld, Nederlandse vloot dreigt geraakt te worden door kabeljauwmaatregel

De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2020 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben na 2 moeizame ronden, eerder in Londen en deze week in het Noorse Bergen, nog geen akkoord opgeleverd. Vanaf het begin was duidelijk dat er maar één hot-item op tafel lag: de TAC voor kabeljauw. En daarop is het voorlopig gebroken. Voor onze vissers in de Noorse zone dreigt ter bescherming van de kabeljauw een heel belangrijk gebied gesloten te worden De  vaststelling van TAC’s voor andere soorten en de ruil van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen (de “Balance”) leveren weinig problemen op. Eind volgende week komt er hoogstwaarschijnlijk een derde ronde.

 

Bij de vaststelling van de TAC’s wordt het principe toegepast dat in 2020 MSY gerealiseerd moet zijn. In het voortraject bleek al dat dit met name bij kabeljauw op grote problemen zou stuiten. De MSY-benadering vraagt bij kabeljauw namelijk een korting van 61 % terwijl dit jaar al een korting van 33 % was doorgevoerd.

Al geruime tijd vindt er overleg plaats om de korting bij kabeljauw te dempen en daarbij aanvullende maatregelen af te spreken die moeten zorgen voor verlaging van de Visserijsterfte en bescherming van paaiende en ondermaatse kabeljauw. Hiervoor heeft de Europese industrie ook een paper opgesteld.

Vandaag bleek dat partijen er niet uitkwamen en hiervoor is de Europese Commissie volledig verantwoordelijk. Noorwegen en het overgrote deel van de lidstaten willen dat er bij kabeljauw met name vanuit sociaal economische motieven afgeweken wordt van de MSY-aanpak en een mindere korting door te voeren waartegenover dan wel aanvullende maatregelen van kracht moeten worden.

Gesloten gebieden

Deze week kwamen in Bergen kaartjes op tafel waarin Noorwegen ter bescherming van ondermaatse kablejauw verschillende gesloten gebieden voorstelde. Dit sloeg aanvankelijk bij de EU-delegatie in als een bom en dreigde de onderhandelingen ernstig te frustreren.

Woensdagavond waren de meerdere gesloten gebied gereduceerd tot één gebied dat Noorwegen wil sluiten vanaf 1 juni 2020 voor de duur van 6 maanden en dat juist heel belangrijk is voor de Nederlandse vloot (zie kaartje).

Natuurlijk verzette Nederland (zowel overheid als visserijsector) zich hier fel tegen en werd duidelijk dat een besluit hierover nu niet genomen wordt maar dat Noorwegen wel in het Agreed Record vast laat leggen dat er begin 2020 eenzijdig, dat wil zeggen unilateraal, in de Noorse zone gesloten gebieden afgekondigd kunnen worden. Dit onder het motto: “het zijn onze wateren en wij besluiten wat wij in dit verband goed vinden”. Later nuanceerde Noorwegen dit weer door te stellen dat zij in dit gebied geen vloot met kabeljauwbijvangst wil treffen.

Wij vrezen echter dat Noorwegen de kabeljauwproblematiek aan wil grijpen om de platvisvisserij en in het bijzonder de boomkorvisserij te treffen waardoor visserij in de Noorse zone minder aantrekkelijk wordt, terwijl juist uit alles blijkt dat visserij “om de noord” steeds belangrijker wordt. En daarmee dreigt juist de vloot die niet verantwoordelijk is voor de problemen rond kabeljauw geconfronteerd te worden met een ingrijpende maatregel. Dit is gewoonweg heel onrechtvaardig.

Wij hebben de Europese Commissie tijdens gesprekken in Bergen van ons standpunt op de hoogte gebracht en daarbij met vangstcijfers van dit jaar aangetoond dat de bijvangst aan kabeljauw marginaal is. Deze cijfers zijn inmiddels ook aan Noorwegen gepresenteerd. Bovendien hebben wij aangegeven dat er in dit gebied met een maaswijdte van minimaal 130 mm wordt gevist, dus geen ondermaatse kabeljauw wordt gevangen.

Voor alle duidelijkheid; een besluit over het gebied is nog niet genomen, dit gebeurt in de loop van 2020 en de Nederlandse overheid doet er alles aan dat dit plaats vindt in de werkgroep die binnenkort gevormd wordt.

Kabeljauwgebied

Andere maatregelen

Daarnaast komen er een aantal gesloten gebieden afgesproken die begin 2020 van kracht worden om paairijpe kabeljauw te beschermen, waar we weinig of geen last van hebben.

Voor aanvullende maatregelen vooral gericht op de bescherming van ondermaatse kabeljauw van wordt een aparte werkgroep geformeerd van deskundigen, beleidsbepalers en ook de industrie wordt hierin op een of andere manier betrokken.

Daarin moet op basis van wetenschappelijke informatie besluiten genomen worden over extra bescherming van kabeljauw. Zowel de EU, alsmede de lidstaten en ook het Europese bedrijfsleven vinden dat ook de maatregelen die Noorwegen door wil voeren in deze werkgroep thuis horen, zoals het hierboven genoemde gebied aan de zuidgrens van de Noorse zone. Uiteraard blijft VisNed nauw betrokken in dit proces.

Schol

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al een uitgebreide toelichting gegeven op de voorstellen en besluitvorming over schol. Het ICES-advies waarbij in 2020 MSY moet worden bereikt is aangepast van een korting 7,6 % naar een verhoging met 17,1 %.

De stand van zaken op dit moment van de aanpassingen in de TAC’s 2020 voor de gedeelde bestanden in de Noordzee en het Skagerrak is als volgt:

Soort:

2020 t.o.v. 2019

 

Schol

+ 17,1 %

 

Kabeljauw incl SKA en 7d

??? %

 

Wijting

-12,5 %

 

Schelvis

+ 23 %

 

Koolvis

-14,7 %

 

Schol Skagerrak

+ 17,1 %

 

Haring Noordzee

roll over

 

       

 

Bij de ruil van vangstquota, de zogenoemde “Balance”, spelen binnen Europa nogal tegengestelde belangen tussen degene die 'betalen' in Blauwe wijting en 'ontvangen' in de vorm van kabeljauw in de Barentszzee. Dat zijn niet dezelfde landen c.q. vissersvloten.

De ruilonderhandelingen zijn dit jaar niet moeilijk omdat het voornemen is tot een roll-over waardoor er uiteindelijk o.a. 99.900 ton Blauwe wijting naar Noorwegen geruild is in ruil voor 21.500 ton Artic kabeljauw.

Definitieve besluiten hopelijk eind volgende week tijdens de derde ronde.

Tong, tarbot/griet, rog en zeebaars

Zoals bekend wordt tijdens EU-Noorwegen niet onderhandeld over de TAC’s voor Noordzee-tong en de geassocieerde bestanden, zoals tarbot en griet. Vaststelling van deze TAC’s komt aan de orde tijdens de Visserijraad die 16 – 17 december as.  in Brussel plaats vindt. Hetzelfde geldt voor rog en zeebaars.

Voor tong ligt er vanuit ICES het voorstel om de TAC met 40 % te verhogen. De Europese Commissie heeft dit inmiddels overgenomen waarbij het percentage op 39,8 % werd gezet.

Voor tarbot/griet ligt het er voorstel om de TAC met maar liefst 29 % te korten. Dit houdt verband met de scherpe MSY-regels per 2020 en een negatievere beoordeling door ICES van de stock. Wij hebben inmiddels indringend bij het ministerie van LNV bepleit om de korting bij tarbot/griet zoveel mogelijk ongedaan te krijgen.

Voor rog ligt er met als belangrijkste reden het voorzorgsprincipe een voorstel tot een korting van 4 %. VisNed dringt aan op een verhoging van minimaal 15 %.

Voor zeebaars komt er waarschijnlijk een kleine verruiming van de huidige marginale bijvangstmogelijkheden, meer zit er helaas niet in.