Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

De koepel van Europese visserijorganisaties Europêche had vorige week in Brussel overleg met een delegatie van het Oostenrijks voorzitterschap over een aantal actuele visserijonderwerpen. Namens VisNed was Geert Meun aanwezig die onder het hoofdstuk Technische Maatregelen aandacht vroeg voor de Pulsvisserij. Hoe dit afloopt blijft vooralsnog onduidelijk.

Over de Technische Maatregelen lopen op dit moment ingewikkelde discussies die de regelgeving maar ook het beheer van visstocks veel complexer zal maken. De belofte van de EU dat de regelgeving eenvoudiger zou worden, is inmiddels ver te zoeken. Ondanks introductie van de aanlandplicht worden toch nog steeds voorstellen besproken over doelsoorten en percentages, ook voor bijvangsten. Daarnaast lijkt het er steeds meer op dat de politici en beleidsmakers van de 3 partijen (Europese Commissie, Raad van ministers en Europees Parlement) alleen maar gefocust zijn op het realiseren van een nieuwe verordening waarbij het er niet toe doet of deze werkbaar is of niet, een trieste constatering

Pulsvisserij
Over de toekomst van Pulsvisserij zitten partijen op dit moment in een patstelling. Tijdens de triloog-onderhandelingen begin oktober lag er een compromistekst op tafel waarbij de bestaande situatie tot eind 2021 in stand zou blijven en er dan een totaalverbod zou komen tenzij voldoende wetenschappelijk aangetoond wordt dat Puslvisserij duurzaam is.

De onderhandelaar namens het Europees Parlement kon hiermee niet akkoord gaan, waardoor uiteindelijk de triloog-onderhandelingen afgebroken werden, zonder dat een nieuwe datum werd overeen gekomen.

Vanuit Europêche en VisNed is aangegeven dat Nederlandse vissers niet het slachtoffer mogen worden van een slecht compromis, voornamelijk als gevolg van een emotionele NGO-campagne.

Ook is duidelijk gemaakt dat de Nederlandse visserij in economische opzicht zwaar zal lijden als noodgedwongen weer afscheid genomen moet worden van de Puls. Het toekomstperspectief wordt daarbij ontnomen, met dramatische gevolgen voor de vloot en de hele aanvoerketen. 

Het Oostenrijks voorzitterschap gaf aan dat nu het Europees Parlement het compromis heeft afgewezen zij daarmee voor een blokkade zorgt. Het voorzitterschap liet blijken het EP niet haar zin te willen geven. Iedereen wacht nu op een volgende stap van het EP. Onduidelijk is wanneer dat gebeurt. Het voorzitterschap drong er bij Europêche op aan om voor het compromis te vechten waarbij de discussie voortgezet moet worden op basis van feiten en wetenschap.

Andere zaken
Over verschillende andere onderwerpen (controle-verordening, tariefcontingenten en EMFZV) is informatie en standpunten uitgewisseld. Het Oostenrijkse voorzitterschap gaf aan over onvoldoende tijd te beschikken om de nieuwe Controle-verordening concreet aan te pakken, omdat er te veel wijzigingen moeten worden aangebracht. Daarom wordt de afwikkeling niet als een specifieke prioriteit voor de lidstaten benoemd en zal de inhoudelijke behandeling pas na de volgende verkiezingen voor het EP (voorjaar 2019) worden opgepakt.

Over tariefvrije contingenten voor de importen van vis van buiten de EU vindt binnenkort besluitvorming plaats. Duidelijk is dat de standpunten hierover uiteen liggen. De aanvoersector pleit voor beperking omdat de Europese vloot in de meeste gevallen voor voldoende grondstoffen kan zorgdragen.

Vanuit het voorzitterschap is aangegeven dat het voorstel van de Commissie er op neer komt de bestaande tariefcontingenten ongewijzigd te continueren. Maar de meeste lidstaten vragen om een verhoging voor een flink aantal contingenten, ook voor platvis. Wij hebben aangegeven dat Europees-breed de toegewezen quota op dit moment ruim voldoende zijn om aan de vraag vanuit de verwerkers te voldoen. In verband met Brexit zal de nieuwe regeling waarschijnlijk niet voor de gebruikelijke 3 jaar worden afgesproken maar voor een kortere periode.

VisNed spreekt haar waardering uit voor dit initiatief van Europêche waardoor het mogelijk was om de mening van de visserijsector in een 1 op 1 overleg met de huidige voorzitter van de Europese Raad naar voren te brengen.