Adviesraad Noordwestelijke wateren besprak veel zaken

De afgelopen periode kwamen verspreid over meerdere dagen de leden van de Noordwestelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen voor het bespreken van tal van onderwerpen. Het Uitvoerend comité besloot om over de Flyshootvisserij aan de Europese Commissie en lidstaten een brief te schrijven met het verzoek om meer onderzoek.

Nog steeds werden de bijeenkomsten digitaal georganiseerd. In de verschillende werkgroepen en in de bijeenkomst van het Uitvoerend comité passeerden veel onderwerpen de revue en werden werkverslagen besproken.

In de vergadering van het Uitvoerend comité was tijd ingeruimd voor een dialoog met de Directeur Generaal van DG MARE van de Europese Commissie, mevr. Charlina Vitcheva.

Er was sprake van een goede uitwisseling van informatie waarbij tal van onderwerpen langs kwamen:

  • communicatie over de toestandsbeoordelingen van de stocks en de daarbij behorende vangstmogelijkheden,
  • de aanlandplicht,
  • impact van de COVID-19 pandemie,
  • de Biodiversiteitsstrategie en Marine Protected Area’s (MPA’s),
  • Green Deal,
  • Brexit en de Trade and Cooperation Agreement (TCA) met het VK,
  • verschillen in technische maatregelen tussen EU en VK,
  • het nieuwe EMVAF.

Herstructurering

De Brexit met daarbij het uittreden van de Britse visserijvertegenwoordigers en diverse NGO’s heeft grote gevolgen voor de opzet en het functioneren van de Adviesraden.

Voor de NWWAC gaf dit vertrek aanleiding om de statuten en structuur onder de loep te nemen en aan te passen naar de nieuwe realiteit. Zo zijn een aantal werkgroepen samengevoegd.

Nog steeds speelt de vraag hoe hiermee in de toekomst om te gaan, immers er moet een weg gevonden worden hoe het beheer van bestanden in verschillende gebieden het meest efficiënt kan gebeuren, nu de belangrijkste speler in de westelijke wateren, namelijk het VK,  geen lid meer is van de Europese Unie.

Werkgroepen en Focusgroepen

Het Uitvoerend comité nam kennis van de acties die voortgekomen waren uit de verschillende wekgroepen (per gebied) en Focusgroepen zoals die van de aanlandplicht en van Brown crab waarbij samengewerkt wordt met de Noordzeeadviesraad en de marktadviesraad.

Flyshootvisserij

In de werkgroep Engels Kanaal was eerder uitgebreid gesproken over de Flyshootvisserij (zie vorige nieuwsbrief). Het Uitvoerend comité bekrachtigde het verzoek van deze werkgroep om de Europese Commissie te vragen bij ICES het verzoek in te dienen een advies op te stellen over de impact van de Flyshootvisserij waarbij een vergelijking gemaakt zou moeten worden met de impact van de bordenvisserij.

Vanuit het comité werd voorgesteld de lidstaten hierbij ook te betrekken en inzichtelijk te maken hoe qua omvang de Flyshootvloot zich ontwikkeld heeft.

In dit verband wordt vanuit Frankrijk met name gekeken naar uitbreiding van de Flyshootvloot door de Nederlanders maar zelf laten zij zich ook niet onbetuigd door het aantal vaartuigen met dit vistuig in enkele jaren tijd van 0 op 28 te brengen.

De Gentlemen’s Agreement Flyshootvisserij is voorlopig naar de achtergrond geraakt. Voordat de najaarscampagne in Het Kanaal begint zullen we nog wel proberen een bespreking met vertegenwoordigers uit de 4 landen op te tuigen. Kortom; wordt vervolgd.