Hoe om te gaan met haaien en roggen

We kunnen vaststellen dat er door de vloot steeds meer roggen worden gevangen. Tegelijkertijd is op basis van het toepassen van het voorzorgsprincipe het quotum voor deze soort heel knellend. Onder de Aanlandplicht geldt voor de kottervloot voor deze soorten een uitzondering op basis van hoge overleving waaraan een aantal voorwaarden is verbonden.

 

Kwamen tot voor enkele jaren alleen roggen voor op bepaalde hotsspots, voornamelijk in het Engelse deel van de Zuidelijke Noordzee, inmiddels is het verspreidingsgebied aanmerkelijk groter geworden en worden roggen bijna overal gevangen. Dit duidt op een duidelijke toename van de stock.

De TAC voor de roggen is uitermate beperkend, vandaar moeten in Nederland de kotters zich houden aan een heel beperkte bijvangstregeling (zie verderop onder PO-maatregelen).

Roggen zijn vrijgesteld van de Aanlandplicht, zou dat niet het geval zijn zou deze soort er voor zorgen dat de Nederlandse vloot ergens in het voorjaar dit quotum hebben opgevist en zouden roggen chokespecie nummer 1 zijn.

Aan de vrijstelling voor de Aanlandplicht zijn een aantal voorwaarden verbonden, de belangrijkste is om meer en betere data te verzamelen waardoor de toestandsbeoordeling verbeterd kan worden, wat dan weer kan leiden tot een hogere TAC.

Om bij het terugzetten van roggen de overleving te verbeteren is het van belang dat deze vissen op de juiste manier terug gezet worden. Wij herinneren de leden hierbij graag aan deze werkwijze. De infosheet hierover is hier te downloaden.

Ook voor haaien die terug gezet worden is een infosheet beschikbaar die hier te vinden is.

Wij verzoeken de leden de voorgestelde werkwijze nauwgezet te volgen.