Veel werk te doen in Adviesraad Westelijke Wateren

Vorige week kwamen het Uitvoerend Comité en diverse werkgroepen van de Noordwestelijke wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen in Madrid. Vele onderwerpen passeerden de revue. Conclusie is dat er erg veel werk ligt waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. In vogelvlucht een opsomming van de belangrijkste onderwerpen:

Aanlandplicht

In diverse gebieden geldt voor verschillende soorten een 0-TAC als ICES-advies. In dit verband zijn 'kabeljauw ten westen van Schotland' en 'wijting in de Ierse Zee' belangrijke soorten. Iedereen begreep vorig jaar dat deze 0-TAC's bij de invoering van de aanlandplicht niet in stand konden blijven, want dan zouden alle visserijen met kans op bijvangst van deze soorten niet meer mogelijk zijn.

Tijdens de Decemberraad zijn daarom toch TAC’s vastgesteld onder de voorwaarde dat er bijvangst-reductieplannen worden opgesteld. In verschillende werkgroepen werd hierover intensief van gedachten gewisseld maar de oplossingen liggen niet voor het oprapen, integendeel.

Door de lidstaten en Brussel wordt al snel gekeken naar verhoging van de maaswijdte, maar de visserman weet dat dit niet altijd de oplossing is. Terecht werd erop gewezen dat bij de introductie van de 120 mm de visserman juist “gedwongen” werd om met 80 mm te gaan vissen omdat er bij gebruik van grote maaswijdtes minder zeedagen beschikbaar waren.

Tijdens dit onderwerp werd ook gesproken over de oplossing die gecreëerd is voor het probleem dat sommige lidstaten in bepaalde gebieden in het geheel geen quotum hebben van bijvangstsoorten die wel gevangen worden. Hiervoor is een kleine hoeveelheid van de TAC apart gehouden en de lidstaten zonder aandeel hierin (vooral Spanje) krijgen tot 31 maart 2019 voorrang bij het opzetten van ruilen om deze vangstrechten te verwerven. Kortom, alles wordt uit de kast getrokken om chokespecies te voorkomen.

Alle problemen rond de implementatie van de Aanlandplicht zijn nog lang niet voldoende in kaart gebracht, laat staan dat er een oplossing gevonden is, vandaar zal hiervoor een Focusgroep ingesteld worden om een advies te schijven  voor de groep van lidstaten die Joint Recommandations opstellen die weer ingediend moeten worden bij de Europese Commissie.

Brexit

Gedurende de bijeenkomsten in Madrid vonden in het Britse parlement opnieuw stemmingen plaats. Achtereenvolgens: Deal premier May werd voor de 2e keer weggestemd, vervolgens werd een motie om zonder deal de EU te verlaten ook verworpen en werd een motie om de EU te vragen om uitstel van de deadline van 29 maart 2019 aangenomen. Wat echter uiteindelijk besloten gaat worden en wat daarvan de precieze gevolgen zullen zijn, bleef ook in Madrid onduidelijk. In april wordt een vergadering van meerdere Adviesraden, een zgn. Inter-AC-meeting belegd om de dan geldende situatie te bespreken.

Vanuit Engelse zijde werd nog maar weer eens benadrukt dat de Brexit ook ongemeend unieke kansen bood zoals een visserijbeheer zonder bureaucratie uit Brussel en meer toegespitst op de praktijk van de visserman.

In ieder geval heeft inmiddels het Britse parlement in de nieuwe Fisheries Bill (Visserijwet) aan de minister de bevoegdheid gegeven in het tijdperk na de Brexit om zelf de hoogte van TAC’s vast te stellen alsmede nadere bepalingen te verbinden aan de toegang tot de Britse wateren. 

Afval

Vanuit de Europese Commissie werd een presentatie gehouden over de aanpak van marine litter, afval in de zeeën. Voor een belangrijk deel afkomstig uit de visserij zelf maar ook vanaf land en door andere marine sectoren raakt er afval in het marine systeem. Gewezen werd op initiatieven ter voorkoming en vermindering van afval, zoals het project via KIMO dat er de afgelopen 5 jaar maar liefst 2.500 ton afval aan land heeft gebracht.

De vergadering was het er over eens dat de visserman een belangrijk onderdeel is van de oplossing. Brussel onderkent dat ook en geeft aan dat er in het nieuwe EMFZV gelden beschikbaar zijn om projecten te financieren. Lidstaten moeten hieraan dan wel prioriteit geven, bijvoorbeeld in Nederland met een verdere uitrol en continuering van het Fishing for Litter-project. De NWWAC besloot tot het opzetten van een Focusgroep die samenwerking zal zoeken met de Noordzee-adviesraad.

Controleregeling

In de VisNed-nieuwsbrief schenken we regelmatig aandacht aan het besluitvormingsproces rond de nieuwe controleverordening, ook omdat VisNed meeschrijft aan de adviezen die daarover vanuit de Adviesraden aan Commissie, Raad van ministers en EP gestuurd worden. De visserij is in controle, toezicht en handhaving al overgereguleerd en dat dreigt nog erger te worden, mede onder druk van NGO’s richting het EP.

Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals strengere bepalingen, AIS – VMS, aanscherpen 10 % marge logboek, afschaffen 50 kg logboek-verplichting, apart opslaan vangst, regulering vangstcapaciteit, aanscherpen strafpunten-systeem. Vanuit de Europese visserijorganisaties uiten wij hiertegen bezwaar en vragen om meer pragmatische regels en niet een doorslaan in.

Diversen

Over het beheer van roggen en zeebaars wordt contact gezocht met andere Adviesraden om in gezamenlijkheid hierover adviezen te schrijven. Het huidige management van zeebaars wordt weinig effectief genoemd mede omdat veel vissers door de beperkte en weinig flexibele regelgeving gedwongen worden tot veel discarden, weinig efficiënt voor het beheer en grote frustratie onder de vissers in verband met de onnodige verspilling.

Ook over het beheer van St. Jacobsschelpen en de Noordzeekrab werd van gedachten gewisseld waarbij met name de toenemende belangstelling om op krabben te vissen aandacht verdient nu er zelfs vanuit Polen initiatieven zijn om actief te worden op de Noordzee.

De NWWAC gaat ook een verzoek indienen bij ICES om meer onderzoek naar de gevolgen voor visbestanden van seismografische activiteiten, zoals olie- en gaswinning.

Afscheid

Aan het eind van de diverse bijeenkomsten kon NWWAC-voorzitter Emiel Brouckaert een hele lijst actiepunten opsommen en namen we afscheid van de heel kundige en betrokken secretariaatsmedewerker Sarah Vandamme die een betrekking bij de universiteit van Leuven heeft aanvaard. Voor Sarah waren terecht veel lovende woorden.