Technische Maatregelen blijven vragen oproepen

Sinds de introductie van de nieuwe EG-verordening Technische Maatregelen in augustus 2019, wordt de vloot af en toe geconfronteerd met een (nieuwe) bepaling die voor de nodige verwarring zorgt. Eerder schreven we over de 24 meter boomkor bepaling, vorige week bleek de toepassing van een paneel vierkante mazen in een boomkortuig vraagtekens op te roepen.

Eerder is aangegeven dat de nieuwe verordening Technische Maatregelen alle bestaande bepalingen moet bevatten. Rond 2000 is er in Europa lang gediscussieerd over aanvullende maatregelen ter bescherming van kabeljauw.

In 2001 leidde dit tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van de kabeljauwbestanden in de Noordzee. Middels deze verordening werd de algemene maaswijdte op de Noordzee verhoogd van 100 naar 120 mm en werd in sommige vistuigen het gebruik van panelen met vierkante mazen verplicht.

De boomkor werd hiervan vrijgesteld, als ook van de bepaling van het maximale aantal mazen rond in de kuil. Hiertegenover kwam de verplichting van gebruik van de grote mazenkap achter de bovenpees. Twintig jaar werd deze regeling zo in de Europese boomkorvisserij toegepast.

In de nieuwe verordening Technische maatregelen in 2019 is een andere indeling van de maaswijdtetabellen opgenomen en staat bij het gebruik van maaswijdte van 100 – 119 mm met verplichting gebruik paneel vierkante mazen van 90 mm ook het boomkortuig.

Vorige week werd bij een controle door de NVWA proces-verbaal aangezegd bij een boomkorkotter die met kuilen van 110 mm viste.Zijn achtereinden hadden een maaswijdte van 150 mm en volgens de NVWA hoort daarin een paneel vierkante mazen van 90 mm, uiteraard contraproductief als het gaat om het lozen van ondermaatse vis.

Wij hebben hier gelijk contact over opgenomen met LNV. Hier moet sprake zijn van een foutieve overzetting in de nieuwe tekst, want in de afgelopen 20 jaar heeft nooit iemand in welke lidstaat of controledienst dan ook aangegeven dat boomkor 100-119 mm een paneel vierkante mazen moet gebruiken.

VisNed heeft verzocht om bovenstaande te herstellen met daarbij het verzoek om, in afwachting van correctie van deze omissie, niet te handhaven op deze bepaling.

Nederlandse bepalingen

In Nederland gelden ten behoeve van extra bescherming van kabeljauw al jaren voor de TR1 en TR2 vloot strengere bepalingen voor het gebruik van deze vistuigen; grotere maaswijdte kuilen of grotere maaswijdte gebruik panelen vierkante mazen.

Inmiddels gelden er na Brexit in VK-wateren andere bepalingen en is het Nederlandse belang in de kabeljauwvisserij geminimaliseerd. Daarom hebben we aan LNV verzocht de zwaardere nationale bepalingen te schrappen.

Dit om met name platvisvissers opererend in TR1 niet te blijven confronteren met regels die feitelijk bestemd zijn voor de visserij op kabeljauw. En daarnaast een vereenvoudiging voor de situatie in EU-wateren. Temeer omdat vissers naast andere regels in de Noorse zone nu ook geconfronteerd worden met andere regels in VK-wateren.