Vraag om meer flexibiliteit quotaoverdracht

Voor visbestanden die volgens MSY-beheerd worden bestaat de zogenaamde flexibiliteitsregeling tussen meerdere quotajaren, waarmee ongebruikt quotum kan worden overgeheveld naar het eropvolgende jaar. Deze overdracht is gemaximeerd op 10 procent van het quotum. Gezien de grote gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de afzet, is nu ook via het Europees Parlement gevraagd een grotere flexibiliteit tot te staan.

De markten voor onze producten worden onder de beperkingen van de COVID-19 pandemie hard geraakt. Een nieuwe golf besmettingen zorgt in diverse landen opnieuw voor lockdowns, waardoor restaurants horeca en verwerkers weer gesloten en beperkt worden, met alle gevolgen van dien. 

Eerder dit jaar hebben veel vloten zichzelf via de PO's beperkingen opgelegd, om de marktverstoring zo beperkt mogelijk te houden. Dit heeft ertoe geleid dat quota minder benut zijn, daarom is in Brussel de vraag neergelegd of de mogelijkheid om onbenutte quota mee te nemen naar het volgende verruimd kan worden. Meer concreet: of het mee te nemen percentage van het quotum verhoogd kan worden van 10% naar 25%.

In 2014 is deze aanpassing ook een keertje doorgevoerd, toen Rusland tijdelijk een boycot uitvaardigde op de import van EU-visproducten.

De Nederlandse leden van de Visserijcommissie in het Europees Parlement hebben via schriftelijke vragen aan de Europese Commissie aangedrongen om positief te besluiten en dit zo snel mogelijk kenbaar te maken.

Ook heeft VisNed tijdens het gesprek met het ministerie van LNV vorige week over de Vangstmogelijkheden 2021 gevraagd om hier in Brussel voor te pleiten. De PO NVB gaf hierbij overigens aan geen voorstander te zijn van deze verruiming, met als argument dat dit volgend jaar zou kunnen leiden tot marktverstoring. Daardoor is het nu onduidelijk welk standpunt LNV in Brussel bepleit.

Nieuwe noodmaatregel?

De PO's hebben tijdens de eerste COVID-19 golf in maart en april maatregelen genomen, onder ander vistijdbeperking in de tong- en garnalenvisserij en aanvoerbeperking voor Noorse kreeft. 

Sinds een aantal weken voeren de PO’s weer wekelijks overleg over eventuele nieuwe noodmaatregelen. Hierover zijn wel al ideeën op papier gezet en ter toetsing aan de RVO voorgelegd maar dat heeft nog niet geleid tot besluiten.

Nu nieuwe lockdowns met ingrijpende maatregelen aan de orde zijn en de markt onder druk staat, lijkt snel handelen gewenst.