Aantal visuren in Wnb-vergunning garnalenvisserij onjuist

In februari werd de media breed uitgemeten dat garnalenvissers te veel zouden vissen. Vanuit VisNed is er direct op gereageerd en aangegeven dat dit niet juist was omdat het aantal uren in de vergunning onjuist was. Naast rectificatie in de media, heeft VisNed destijds ook de vaste Kamercommissie van LNV aangeschreven. De beslissing naar aanleiding van de bezwaarprocedure is dat de visserij in het gelijk is gesteld.

De VisNed PO's, PO Rousant en PO NVB hebben bezwaar gemaakt tegen onder andere de berekening van de visuren in de Wnb-vergunning voor de garnalenvisserij. In de beslissing op het bezwaar wordt erkend dat het vermelde aantal visuren onjuist was. Oorzaak hiervan is een bug in de software van de NVWA, waardoor vaarbewegingen gemist zijn.

Berekening visuren

Wageningen Marine Research (WMR) heeft een herberekening gemaakt van het aantal visuren. Er is geoordeeld dat deze berekening, ondanks dat het een schatting is, voldoende betrouwbaar is om te gebruiken voor het bepalen van de gecorrigeerde visuren ten behoeve van de Wnb-vergunning.

Zodra het verbetertraject voor de Black Box is afgerond, zullen de Black Box gegevens worden gebruikt voor de berekening van het aantal visuren. Daarmee komt er hopelijk op termijn een veel nauwkeurige manier om het aantal visuren en de uitputtingsgraad vast te stellen.

Het aantal visuren per N2000-gebied ziet er nu als volgt uit:

visuren Het bezwaar dat het incorrect is om 2015 als uitgangspunt te nemen voor de berekening van het aantal visuren is afgewezen. Na de herberekening van het aantal visuren door WMR is gebleken dat het aantal visuren in 2015 nagenoeg overeenkomt met het gemiddeld aantal visuren over de jaren 2013 t/m 2018.

Visuren als maximum

In de beslissing op het bezwaar wordt aangegeven dat het aantal visuren aangeeft wat de omvang is van de vergunde activiteit. Pas wanneer het aantal visuren in een bepaald gebied met 110% is overschreden volgen er sancties.

Daarbij wordt erop gewezen dat de sector zelf afspraken mag maken om de benutting van de uren zo eerlijk mogelijk over de vergunninghouders en het jaar te verspreiden. Zo kan worden voorkomen dat een kleine groep vergunninghouders de uren van de gehele groep gebruikt. Dit zou problematisch zijn, omdat de vergunning en het aantal uren voor de hele groep is afgegeven en niet is uitgesplitst per vaartuig. Deze beide bezwaren zijn verworpen.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over wat dit betekent voor uw vergunning, dan kunt u terecht bij uw PO. Daarnaast kunt u voor meer informatie of verheldering contact opnemen met Nathanaƫl Middelkoop (nmiddelkoop@visned.nl).

Hierbij het gehele besluit op de bezwaarprocedure: Besluit bezwaarprocedure Wnb-vergunning garnalenvisserij. 
De bestuurders beraden zich er nog over of er beroep zal worden aangetekend tegen de beslissing op bezwaar.