Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Afgelopen woensdag heeft Wybenga Advocaten uit Rotterdam namens meer dan 30 visserijondernemers en namens VisNed en NVB een zienswijze bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingediend tegen het openbaar maken van persoons- en bedrijfsgegevens van de schipper en de eigenaar van vissersvaartuigen die in 2017 door de NVWA onderworpen zijn aan een inspectie op zee.

Eerder is duidelijk geworden dat de informatie uit de controlerapporten opgevraagd wordt door een advocaat. Hij/zij wil kennelijk informatie over visserij-inspecties naar aanleiding van een incident van zijn cliënt dat in 2017 heeft plaatsgevonden. Deze advocaat is op zoek naar aansprakelijke partijen en/of wil de overheid aansprakelijk stellen. Echter, als in het kader van de WOB stukken openbaar worden gemaakt, worden die niet alleen aan die advocaat toegezonden, maar ook gepubliceerd op rijksoverheid.nl (en zijn ze dus voor iedereen te raadplegen).

Mede op advies van Wybenga Advocaten heeft VisNed besloten een zienswijze in te dienen waarin bezwaar gemaakt wordt tegen het op deze manier openbaar maken van deze informatie. In de zienswijze wordt gemotiveerd en met een beroep op van toepassing zijnde wetgeving bezwaar gemaakt tegen het openbaar maken van persoonsgegevens en bedrijfs- en fabricagegegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: naam van de schipper (komt 3 x voor), geboortedatum, BSN-nummer en emailadres. Onder bedrijfs- en fabricagegegevens wordt begrepen: naam eigenaar en informatie over motorvermogen, positie van de inspectie, welk type visserij en de maaswijdte (voorgeschreven en gemeten), op welke (doel)soorten wordt gevist, welke documenten aan boord zijn en de vissoorten en kilogrammen per soort aan boord.

Al deze gegevens dienen gekwalificeerd te worden als persoons-, bedrijfs- en fabricagegegevens als bedoeld in de WOB. In de zienswijze wordt gerefereerd aan andere soortgelijke situaties uit de landbouw en veeteelt, kortom meer dan voldoende jurisprudentie. Ook RVO heeft in het recente verleden aangegeven dat op de afgegeven Vismachtiging vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens vermeld staan, zoals vangstquota etc. Openbaarmaking van deze gegevens dient achterwege te blijven. De schipper-eigenaar heeft deze informatie verstrekt en inzage gegeven in documenten in contacten met de NVWA omdat hij daartoe op grond van wetgeving verplicht is. Echter deze informatie is wel als vertrouwelijk te beschouwen en openbaarmaking dient achterwege te blijven mede omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft.

Mocht de NVWA besluiten de ingediende zienswijze (deels) niet te honoreren zal eventueel de rechter worden gevraagd om openbaarmaking tegen te houden. Afhankelijk van het besluit van de NVWA kan worden bezien of dit nodig is, waarbij wij overigens verwachten dat de NVWA de ingediende zienswijze zal honoreren.