Aanvoerregeling Noorse kreeft

In verband met onzekerheden rond het beheer van het quotum Noorse kreeft hebben de Nederlandse PO’s besloten een aanvoerregeling af te kondigen. Als er meer duidelijkheid komt over ruilmogelijkheden kan de regeling aangepast worden.

De visserij op Noorse kreeft wordt voor steeds meer bedrijven een belangrijk onderdeel van het jaarlijkse visplan en dus de besomming. Nederland heeft zelf een Noorse kreeft quotum van 600 ton. De laatste jaren zien wij dat er steeds meer wordt aangevoerd, soms wel meer dan het dubbele van ons eigen quotum, tot meer dan 1.400 ton. 

Deze extra Noorse kreeft halen we via ruilen bijna uitsluitend uit het Verenigd Koninkrijk. Nu de Brexit realiteit is zal ook het ruilmechanisme er anders uit gaan zien.

Hoe precies is nog niet bekend. In het Brexitakkoord hebben de EU en het VK afgesproken hier nadere afspraken over te maken en daarover moet uiterlijk 1 juli duidelijkheid zijn. De ruilmogelijkheden zullen sowieso minder worden, maar de PO’s hopen natuurlijk dat toch regelmatig Noorse kreeft uit het VK gehaald kan worden.

Naast het gegeven dat we proberen afspraken te maken met andere lidstaten, zullen we in hoge mate afhankelijk blijven van het VK. Aangezien daarover een aantal maanden onduidelijkheid blijft bestaan, is door de PO’s in CVO-verband besloten om met ingang van 1 maart jl. onderstaande aanvoerregeling af te kondigen:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 9.000 kg per periode van zes kalenderweken. Het eerste blok is week 9 t/m week 14, maandag 1 maart tot maandag 12 april 2021. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 9.000 kg. Kortom: bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 450 kg zodat daarnaast maximaal 8.550 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 6-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: per 1 maart 2021 wordt een heffing ingesteld van € 0,25 per kg aangevoerde Noorse kreeft, € 0,50 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.

Overleg

De PO's overleggen op korte termijn met de handelaren die gespecialiseerd zijn op Noorse kreeft. Ook wordt met andere EU-lidstaten gesproken over ruilmogelijkheden.

Deze aanvoerregeling geldt dus voor alle Kreeftenvissers onder Nederlandse vlag. De PO’s hopen dat er snel duidelijkheid komt en dat de regeling dan verruimd kan worden. Tot die tijd worden vissers dringend gevraagd de bepalingen strikt op te volgen.