Lagere korting kabeljauw door aanvullende maatregelen

Het in juni uitgebrachte ICES-advies voor kabeljauw in de Noordzee, Skagerrak en Oostelijk Engels Kanaal veroorzaakte een schok. In verband met een aangepaste beoordeling werd aangegeven dat het bestand er een stuk beroerder voor stond dan vorig jaar aangenomen met als gevolg het advies om de TAC voor volgend jaar met 61 % te verlagen. De Europese visserijsector heeft het initiatief genomen aanvullende maatregelen op te stellen.

Ook vandaag is voor kabeljauw een aangepast assessment uitgekomen. Hierin wordt de korting van 70% uit juni teruggebracht naar 61%. Voor herstel van het bestand is een korting noodzakelijk, maar ook 61% is heel fors en dit geeft voor de vloten die afhankelijk zijn van kabeljauw, met name het VK en Denemarken, een desastreus vooruitzicht.

Aanvullende maatregelen

Op initiatief van PO’s uit deze landen is een overleg op gang gekomen om te kijken of er door het werken met aanvullende maatregelen ook alternatieven mogelijk waren, VisNed is hierbij ook betrokken. Uit de door ICES opgestelde toestandsbeoordeling valt namelijk op te maken dat indien een korting van 21% wordt doorgevoerd het paaibestand niet verder zal dalen. 

Door een aantal aanvullende maatregelen, zoals seizoenssluitingen om paaiende kabeljauw met rust te laten wordt het herstel bevorderd. De seizoenssluitingen zijn voorzien in de eerste 3 maanden van het 2020 en liggen in het noordelijk deel van de Noordzee en het Skagerrak.

VisNed heeft een 12-tal vissers geconsulteerd die dit jaar in de Noorse zone en Skagerrak hebben gevist, zij hebben aangegeven geen overwegende bezwaren te hebben tegen de voorgestelde gebieden mits deze na 1 april maar opgeheven worden. 

Verantwoordelijkheid op de goede plek

VisNed heeft richting het ministerie aangegeven dat we er op moeten letten dat landen die het leeuwendeel van de TAC beheren, ook de belangrijkste partijen zijn die moeten zorgdragen voor extra maatregelen om het herstel te realiseren. Dit, om te voorkomen dat dezelfde fout gemaakt wordt als in 2008 bij de totstandkoming van het vorige kabeljauwherstelplan. Daarin kreeg de boomkorvloot te maken met een zeedagenregeling, RTC’s en seizoenssluitingen en de eigenlijke kabeljauwvissers werden grotendeels ontzien.

EU - Noorwegen

Ongetwijfeld zal kabeljauw het hoofdonderwerp worden tijdens de aanstaande EU – Noorwegen-onderhandelingen. Hiervoor zijn twee rondes voorzien: de eerste begint op 18 november in Londen, de tweede in de eerste week van december in het Noorse Bergen.