Vissenwelzijn

Gezamenlijke opinie van de kottervisserij, pelagische visserij en handel/ verwerking op vissenwelzijn.

logos

Inleiding
Duurzaamheid en een verantwoorde bedrijfsvoering heeft continue de aandacht van de vissector. Vissenwelzijn is hierin al enige jaren een aandachtspunt van de verschillende organisaties binnen deze sector. Echter, waar wetenschappelijk onderzoek t.b.v. duurzaam beheer van vispopulaties al vele decennia oud is, staat wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van vissen nog in de kinderschoenen. Dat maakt vissenwelzijn op dit moment een ingewikkeld -en ook vaak emotioneel- onderwerp. Desondanks worden in onder andere de Commissie Duurzaamheid van de Visfederatie en in de Europese Aquacultuur Adviesraad (AAC) de ontwikkelingen in de wetenschap en in het maatschappelijk debat nauwgezet gevolgd.

Wetenschap
Binnen de wetenschap is er nog geen eenduidig antwoord op de vraag of- en zo ja welke- vissen bewust pijn en leed kunnen ervaren. Er zijn zo’n 32.000 verschillende vissoorten wereldwijd, en hiervan is slechts een zeer beperkt aantal soorten onderzocht op pijnbeleving. De resultaten lopen voor verschillende vissoorten zeer uiteen en extrapolatie van de ene naar de andere soort is om die reden niet vanzelfsprekend. Ten gevolge hiervan is de sector van mening dat er te snel conclusies worden getrokken en er vervolgens wordt uitgegaan van een voorzorgsprincipe. De vissector is van mening dat er meer wetenschappelijk inzicht nodig is als het gaat om vissenwelzijn van specifieke vissoorten.

Grensoverschrijdend
Visbestanden kennen geen grenzen en de handel in vis vindt plaats in een mondiale context. Hierom is visserij en vishandel in Europees verband gereguleerd. Door het grensoverschrijdende karakter van de visserij en de handel in visproducten is het essentieel om de discussie omtrent regulering van het welzijn van vissen in Europees verband te voeren. Zeker waar het gaat om mogelijk te treffen maatregelen die investeringen vereisen om veranderingen in de bedrijfsvoering te realiseren. Dit is van groot belang voor het behoud van een eerlijke concurrentiepositie van Nederlandse visserij- en handelsbedrijven.

Belang dierenwelzijn voor vissector
Ieder bedrijf dat voor hun primaire bedrijfsvoering betrokken is bij de vissector heeft er baat bij om verantwoord om te gaan met deze natuurlijke bron. In de afgelopen jaren heeft welzijn van het ecosysteem als geheel grote aandacht gehad. De vele projecten die de vissector de afgelopen jaren heeft ondernomen om onder andere de impact van de visserij op de bodem en de ongewenste bijvangst te verminderen leveren een grote welzijnswinst op bij de niet gevangen vis en het beschermen van hun leefomgeving. Ook de komende jaren zal de sector dit soort projecten doorzetten. De vis die hierdoor niet meer gevangen wordt als ongewenste bijvangst wordt daardoor een onnodige dood bespaard.

Vissenwelzijn en de visserman
De Nederlandse visserij staat op dit moment onder grote druk: de invoering van de aanlandplicht, de onzekerheid over pulsvergunningen, de onzekerheid over visgronden en quota ten gevolge van Brexit en de sluiting van gebieden voor de visserij door windparken en natuurgebieden zijn zeer prangende onderwerpen. Voor het prioriteren van vissenwelzijn in de sector, hetgeen overigens tijd en inspanning

zal vergen, is kennis nodig. Op dit moment is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat uitwijst dat vissen daadwerkelijk pijn en leed ervaren, en indien dit het geval is, welke methode toegepast dient te worden bij het verdoven van verschillende vissoorten. Zonder dit wetenschappelijk bewijs kan er niet van de sector worden gevraagd dat zij aanzienlijke investeringen doen en hun bedrijfsvoering ingrijpend aanpassen.

Conclusie
De vissector erkent dat vissenwelzijn een onderwerp is dat meer en meer aandacht krijgt in het maatschappelijk debat en zij wil het gesprek hierover niet uit de weg gaan. Echter, meer gericht onderzoek naar de mogelijke effecten van de huidige vangst- en dodingstechnieken op het welzijn van vis zou dit gesprek ten goede komen. Op basis van ontbrekende wetenschappelijke informatie en het ontbreken van onderbouwde randvoorwaarden kan niet van bedrijven verlangd worden om grootschalige investeringen te doen. Wanneer in de toekomst veranderingen in de bedrijfsvoering verplicht worden via nieuwe wetgeving en bedrijven daardoor substantiële investeringen moeten doen, is het van groot belang dat deze wetgeving wordt vormgegeven op internationaal niveau, om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Als vissector staan wij open voor discussie, vragen en verschillende visies op vissenwelzijn. Wij zijn graag bereid een constructieve dialoog aan te gaan met wetenschappers, beleidsmakers en NGO’s.

Aanvullende informatie:

Voor verdere vragen en informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen: