Overeenstemming over Flyshootvisserij in het Kanaal

Ongeveer een jaar is er gesproken over beheermaatregelen voor de visserij met Flyshoot in het Engels Kanaal. Afgelopen maandag is er tussen visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen een akkoord bereikt dat gekenmerkt kan worden als een belangrijke stap voor een duurzaam beheer van de bestanden waarop gevist wordt. VisNed is heel blij met deze belangrijke stap waarbij de internationale visserijsector zelf het voortouw heeft genomen.

Eerder is al vastgesteld dat de belangstelling voor de Flyshootvisserij de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. In Nederland is benutting van alle 24 vergunningen binnen afzienbare tijd aan de orde, maar met name in Frankrijk (28 vergunningen) en in Engeland (16 vaartuigen) staat deze visserij volop in de belangstelling.

Ook België heeft zes vergunningen om te Flyshooten. Iedereen is er daarom van overtuigd dat deze visserij aan haar grenzen komt van duurzaam beheer van de visgronden en de betreffende visbestanden.

Internationaal 

Vorig jaar is vanuit Frankrijk het initiatief genomen om in internationaal verband beheersmaatregelen af te spreken (ring om de vloot, touwlengte, zwaarte en dikte van het te gebruiken touw, zeedagen in VIId) alsmede het ontzien van gebieden binnen de Franse 12-mijlszone. Vanuit Nederland is geopperd om de afspraken uit te breiden naar de zuidelijke Noordzee en het hele Kanaal.

Een afspraak tussen alleen de EU-lidstaten Frankrijk, België en Nederland is echter niet zo effectief; vanwege de aanstaande Brexit is het van groot belang dat de Flyshooters uit het Verenigd Koninkrijk ook mee doen aan een Gentlemen's Agreement. Gelukkig zagen de Fransen hier het ook het belang van in.

Flyshoot compromis

Onderhandelingen tussen 4 landen met soms verschillende visies of uitgangspunten moet uiteindelijk leiden tot een voor alle partijen aanvaardbaar compromis. Dit compromis luidt:

  • Aantal vergunningen; Frankrijk 28, België 6, Nederland 24, VK 17, waarbij een besluit van de Engelse overheid nog genomen moet worden,
  • Maximale touwlengte: 3.200 meter + 15 % controlemarge,
  • Maximale touwdikte en -gewicht: 50 mm en 2 kg,
  • Aantal zeedagen in VIId; per blok van 2 weken maximaal 10 zeedagen, op jaarbasis maximaal 240,
  • Gebruik minimale maaswijdte bij visserij op inktvis: 70 mm
  • NL- en BE-flyshooters blijven buiten de 9 en bij Normandië buiten de 12 mijlszone (zie kaartje).

De genoemde maatregelen gelden vooralsnog alleen voor de Flyshootvisserij. Er wordt contact opgenomen met Brussel om de maaswijdte inktvisvisserij in Europees verband aan te passen en voor meer vistuigen te laten gelden.

Senne Option validee

Ingangsdatum

Er wordt aan gewerkt om het Gentlemen Agreement 1 november as. in te laten gaan, de uitwerking via een advies van de Noordwestelijke wateren-adviesraad (NWWAC) aan de lidstaten wordt door Frankrijk z.s.m. ter hand genomen. 

We moeten bedenken dat deze afspraken een eerste stap zijn in een gezamenlijk beheer. Urk had bijvoorbeeld graag gezien dat de zeedagenregeling effectief en ook voor andere gebieden zou gaan gelden. Andere partijen waren (nog) niet zover.

Evaluatie van deze maatregelen vindt aan het einde van de aanstaande winterperiode plaats, er zal dan met name worden gekeken naar de afspraken over de visserij-inspanning.

Ten aanzien van de beperking van het aantal losplaatsen in Boulogne sur Mer is afgesproken dat er op korte termijn een bijeenkomst belegd wordt met de havenautoriteiten waarbij de Franse visserijorganisaties Nederland zal steunen voor uitbreiding hiervan.