Oproep deelname aan onderzoek scholbox

Wageningen Marine Research (WMR) begint binnenkort met een onderzoek naar gedeeltelijk openstelling van de scholbox. Daarbij wordt input gevraagd van vissers. Degene die een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek worden gevraagd zich te melden.

In 2019 heeft, als onderdeel van de onderhandelingen voor het Noordzeeakkoord, de Nederlandse overheid aangegeven een mogelijke opening van het Nederlandse deel van de scholbox (met uitzondering van de Borkumse Stenen) te overwegen.

De huidige restricties zijn echter onderdeel van de Technische Maatregelen onder het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) en derhalve onderdeel van een internationaal besluitvormingsproces.

Het GVB verordent ook dat beslissingen omtrent beheersmaatregelen en aanbevelingen gebaseerd moeten zijn op de best beschikbare wetenschappelijke informatie.

Wageningen Marine Research is gevraagd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om advies uit te brengen met betrekking tot de ecologische functie en effectiviteit van de scholbox, inclusief de laatste inzichten sinds de laatste evaluatie van 2009.

Ook is gevraagd kennisleemtes aan te geven, onderzoeksvragen op te stellen en zaken te identificeren die opgelost moeten worden voordat een gefundeerde besluit genomen kan worden. Voor dit proces vraagt WMR input vanuit de visserij.

In januari 2022 wil WMR graag twee focusgroep discussies houden met ten eerste een groep vissers die niet meer in de scholbox mogen vissen (>221 kW) en ten tweede een groep vissers met schepen (<221kW) die wél in de scholbox kunnen vissen.

WMR wil graag in gesprek met 6-8 vissers per groep en de bijeenkomst zal ongeveer 2 uur duren (waarschijnlijk online met Zoom of Teams).

VisNed vraagt geïnteresseerde vissers zich hiervoor aan te melden. Graag een berichtje aan: gmeun@visned.nl  

De bijeenkomst wordt in januari gepland waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van de actieve vissers.