Meer werkbare toepassing van MSY: minder extremen en gezonde visbestanden

De EU – Noorwegen onderhandelingen deze week in Londen geven ook de mogelijkheid om diverse andere zaken te behandelen. Zo kwam op woensdag de Demersale Werkgroep van de Noordzee Adviesraad bijeen, waarin gesproken werd over kabeljauwherstel, een meer werkbare kijk op de toepassing van Maximum Sustainable Yield (MSY) en evaluatie van de Scholbox.

 

Er werd uiteraard vooral gesproken over de recente aanpassingen van de ICES-adviezen en hoe hierover geadviseerd kan worden waar het gaat over het beheer en de TAC-vaststelling. Ook hier, was veel aandacht voor kabeljauw, waarbij in een aansluitende bijeenkomst van visserijvertegenwoordigers van 8 landen rond de Noordzee de tekst van het voorstel vanuit de Europese industrie definitief werd vastgesteld.

Kabeljauw

In de vorige nieuwsbrief hebben we al de achterliggende doelstelling van het voorstel aangegeven; in ruil voor extra beschermende maatregelen een lagere korting dan de door ICES op MSY-basis berekende 61%. Vanuit VisNed hebben we nog eens duidelijk gemaakt dat maatregelen genomen moeten worden in gebieden waar de kabeljauw zich bevindt en door de vloten die op kabeljauw vissen. België, Frankrijk, en Duitsland denken hier hetzelfde over.

Met name vanuit het Verenigd Koninkrijk worden pogingen ondernomen om de Zuidelijke en Centrale Noordzee te betrekken in maatregelen ter bescherming van kabeljauw wat zinloos is, immers er zit hier geen kabeljauw meer en is voor ons dan ook onacceptabel. Voor meer informatie zie het artikel over de EU – Noorwegen onderhandelingen.

Schol

Met betrekking tot de TAC 2020 voor schol, kwam onze Deense zusterorganisatie met een verrassing. De Denen deden het voorstel om te pleiten voor een TAC-verlaging van 15%, met als reden dat de Deense visserij totaal geen vertrouwen heeft in de juistheid van het ICES-advies en om zodoende hierover een duidelijk signaal af te geven richting wetenschap en beleid.

Vanuit VisNed hebben we aangegeven hier niet in mee te kunnen gaan. Waarom zouden we ons, ondanks dat we nu een onderbenutting hebben, hiermee in de problemen helpen? Wij zullen niet meer gaan vissen, dus een verhoging schaadt het bestand niet. Als de visserij niet verbetert, houden we volgend jaar gewoon meer quotum over, dat lijkt ons voor niemand een bezwaar.

MSY-benadering

In de bijeenkomst werd verder gesproken over een document waarin een andere, meer geleidelijke, benadering van de MSY-aanpak wordt omschreven. Nu staat in het Gemeenschappelijke Visserijbeleid dat MSY binnen één jaar gerealiseerd moet worden, wat leidt tot grote fluctuaties in adviezen en TAC-vaststelling.

In de managementplannen worden echter ook bandbreedtes aangegeven, waarbinnen het MSY-beheer kan plaats vinden. Als hier meer gebruik van gemaakt wordt zou dat kunnen leiden tot minder grote extremen in de vaststelling van de TAC's.

Wanneer deze bandbreedtes gebruikt zouden worden dan had bijvoorbeeld de korting van 20% van dit jaar voor tong achterwege kunnen blijven en zou voor volgend jaar volgens MSY niet plus 40% nodig zijn. Wat dan had gekund: dit jaar een roll-over voor tong (gelijkblijvende TAC) en volgend jaar 20% erbij. Beide opties blijven ruim binnen de gestelde bandbreedtes, maar helpen de markt wel om hierop beter in te spelen.

Overige zaken

Dankzij de vele gerealiseerde uitzonderingen, heeft de aanlandplicht dit jaar niet voor onoverkomelijke problemen gezorgd. Bij een enorme korting van kabeljauw kan die situatie volgend jaar heel anders zijn. Goede samenwerking met de lidstaten verenigd in de Scheveningengroep blijft dan ook van groot belang.

Andere zaken die aan de orde kwamen was het opnieuw bijeen roepen van de Focus groep Brown Shrimp (garnalen), onder leiding van Pim Visser, die het NSAC-advies uit 2015 over het beheer van garnalen gaat updaten.

Tenslotte kon eindelijk de brief goedgekeurd worden waarin de NSAC aan de Europese Commissie vraagt of het effect en de resultaten van de Scholbox wetenschappelijk te laten onderzoeken en evalueren. Vanuit de visserij wordt al een groot aantal jaren vraagtekens gezet bij het nut van deze uit 1989 daterende maatregel, ooit ingesteld om ondermaatse schol te ontzien.