BELANGRIJK Coronamaatregelen visserschepen

Onlangs zijn in Nederlandse zeehavens zeevissersschepen binnengelopen met vissers aan boord die besmet bleken te zijn met het coronavirus (COVID-19). Deze besmettingen waren niet vooraf door de schippers aan de bevoegde autoriteiten gemeld door middel van de vereiste procedure (zie hieronder). Herhaling van deze nalatigheid kan ertoe leiden dat de gehele zeevisserijsector een uitvaarverbod krijgt opgelegd in verband met het gevaar voor de volksgezondheid.

Onze sector moet serieus rekeninghouden met dit scenario door middel van noodverordeningen van havenautoriteiten op aangeven het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)/RIVM. Andere sectoren hebben al met sluiting te maken gekregen, zoals de horeca, de kappersbranche enzovoort. Op basis van havennoodverordeningen werden eind vorig jaar ook ferrydiensten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk tijdelijk uit de vaart genomen in verband met de Coronacrisis.

De regels waaraan schippers van alle zeevissersschepen, dus hektrawlers èn kotters, Nederlandse en buitenlandse, zich hebben te houden zijn de volgende:

  • De gezondheidstoestand van alle opvarenden (bemanning en eventuele passagiers) moet de schipper de gehele reis, van dag tot dag in de gaten houden en hierover aan de aangewezen persoon in de walorganisatie rapporteren.
  • Bij symptomen die op coronabesmetting kunnen wijzen, moet handelend worden opgetreden. Wat de inhoud van het optreden moet zijn, moet vóór de aanvang van de reis door de scheepsbeheerder aan de schipper kenbaar worden gemaakt. Bij twijfel moet de schipper contact opnemen met de Radio Medische Dienst (RMD) en de walorganisatie.
  • Vóór binnenkomst moet de schipper de verkeersleiding van de betreffende haven in kennis stellen van de gezondheidstoestand van alle personen aan boord, óók als geen besmetting of vermoeden van besmetting bestaat. De kennisgeving moet worden gedaan door middel van de volledig ingevulde en ondertekende Maritime Declaration of Health.
  • De verkeerleiding van de haven en de veiligheidsregio waar de haven onder valt heeft (een vermoeden van) besmetting de bevoegdheid aanwijzingen aan de schipper te geven die moeten worden opgevolgd. Die aanwijzingen kunnen inhouden dat naar een andere haven gevaren moet worden dan de beoogde haven van bestemming. De aangewezen haven is dan wel een haven waar vis gelost kan worden.
  • De loodsdienst van de haven van bestemming moet bij (een vermoeden van) besmetting tijdig voor de loods aan boord moet komen in kennis worden gesteld van de gezondheidstoestand aan boord.
  • Na aankomst in de haven is de schipper er bij (een vermoeden van) besmetting verantwoordelijk voor dat niemand het schip verlaat en niemand aan boord van het schip komt. Iedereen aan boord is wettelijk verplicht de orders van de schipper op te volgen en niemand mag volgens de wet zonder toestemming van de schipper het schip verlaten.
  • Vervolgens volgt de schipper alle instructies van het bevoegd gezag op. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de verkeersleiding van de haven, de plaatselijke GGD en de veiligheidsregio waar de haven onder valt.
  • Voor meer informatie volg deze link: COVID maatregelen zeevaart

Symptomen die op coronabesmetting kunnen wijzen

Verhoging, koorts, droge hoest, vermoeidheid, kortademigheid, ademhalingsproblemen, aangetast reuk- of smaakvermogen, pijn in het lichaam, keelpijn, diarree, en hoofdpijn. Ook een ‘verkoudheidje’ of ‘griepje’, of grieperigheid, of maagklachten kunnen al op een coronabesmetting wijzen.

Zie voor meer informatie en regels onze pagina www.visned.nl/covid19-visserij, ook te vinden onder tabblad 'voor vissers'.