Cameratoezicht in nieuwe Controlevoorstellen EU

Al meer dan twee jaar wordt in Europa een voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe controleverordening besproken. Die besprekingen komen in een volgende fase: er wordt nu richting gegeven aan een eindversie waar de Raad van ministers en het Europees Parlement samen afspraken over maken. Daarin zijn voor de Nederlandse visserij twee hangijzers: het wegen en cameratoezicht.

In Nederland is afgesproken dat alle vangsten in de visafslagen gewogen worden. Die afspraken dateren uit begin jaren '90. Nederland loopt daarin voorop in Europa.

Ondertussen zijn onze schepen ook uitgerust met weeginstallaties; niets mis mee, zou je zeggen. Echter, omdat in andere landen de praktijk niet zo uitgewerkt is als in Nederland, zijn er regels voorgesteld die de Nederlandse werkwijze onmogelijk maken.

Gelukkig hebben zowel de Raad als het Europese parlement dat begrepen, dankzij de inzet van LNV en de Nederlandse Europarlementariƫrs. Beiden doen nu voorstellen om de goede praktijk zoals we die in Nederland al lang hebben, toe te staan.

Veel minder rooskleurig staat het er voor in het dossier CCTV, ofwel cameratoezicht. Daarin zijn Raad en Parlement het volledig met de Europese Commissie eens, er moet cameratoezicht komen. En wel op die vloten die een hoog risico hebben om de aanlandplicht niet goed na te komen.

Daarmee komen de 80 mm vissers en ook de vriestrawlers per definitie in het beklaagdenbankje te zitten. Ons standpunt is duidelijk: we zijn voor een correcte registratie, maar tegen het gebruik van CCTV als controlemiddel. In een eerdere nieuwsbrief hebben we  nadrukkelijk ons standpunt gecommuniceerd. 

Aanlandplicht basisprobleem

Deze voorstellen spannen het paard achter de wagen en gaan voorbij aan het basisprobleem, namelijk dat deze aanlandplicht niet uitvoerbaar, niet naleefbaar en niet handhaafbaar is. Camera's veranderen daar niks aan! De onwerkbaarheid is keer op keer aangetoond, maar de Europese Commissie en het Europese Controle Agentschap (EFCA) gaan met oogkleppen op gewoon door op deze doodlopende weg, die dan met CCTV afgedwongen zou moeten worden. Tot mislukken gedoemd!

Aanmaning tot verbetering door EU

De Europese Commissie heeft bij controles in 2019 echter geconstateerd at Nederland fouten maakt bij het uitvoeren van de huidige richtlijn. Daarvoor hebben ze een aanmaningsbrief gestuurd.

Nederland heeft nu twee maanden de tijd om de gebreken te herstellen. Die procedure heeft dus geen betrekking op de vissers en de visserij, maar op de manier waarop de NVWA toezicht houdt.