Wat visserijbedrijven moeten weten over de nieuwe privacywetgeving

Ook vissers moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving (ook wel de 'AVG' genoemd). Lees hier wat u moet doen in het kader van de bescherming van privacy om uw visserijonderneming privacy-bestendig te maken.

Wat zijn de AVG, persoonsgegevens en de betrokkene?
De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Deze wet beschermt de privacy van personen: persoonsgegevens. 'Persoonsgegevens' zijn alle gegevens die direct of indirect (met enige moeite) zijn te herleiden tot personen, onder andere: telefoonnummers, adressen, emailadressen, foto’s, CV’s, IP-adressen, rekeningnummers, kentekens etc. Degene over wie de persoonsgegevens gaan wordt 'de betrokkene' genoemd. Als u zulke gegevens bewaart, moet u voldoen aan deze nieuwe verordening. Voor het niet voldoen aan deze wetgeving kunnen boetes worden opgelegd.

De AVG en visserij-ondernemingen
In hoofdlijnen zegt de wetgeving níet dat u geen persoonsgegevens mag verwerken, maar wél dat als u dat doet, dat u dat netjes moet doen. Dat wil zeggen: transparant zijn in welke gegevens u waarvoor gebruikt en in sommige gevallen dat u toestemming moet vragen aan degene waarover de gegevens gaan.

Als visserij-onderneming heeft u waarschijnlijk persoonsgegevens van uw bemanning. Het zou kunnen dat u nog meer persoonsgegevens bewaart. Met alle persoonsgegevens die u bewaart moet u zorgvuldig omgaan. In hoofdlijnen:
- U mag persoonsgegevens bewaren als dit volgt uit een contract dat u heeft met de betrokkene of als u hiervoor toestemming hebt gekregen van de betrokkene.
- Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie: Met persoonsgegevens moet behoorlijk worden omgegaan en voor de betrokkene (degene over wie de persoonsgegevens gaan) moet duidelijk zijn waar de gegevens voor worden gebruikt.
- Doelbinding: Persoonsgegevens mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor de toestemming is verleend. Wilt u dat wel, dan moet u eerst toestemming daarvoor vragen aan de betrokkene.
- Minimale gegevensverwerking en opslagbeperking: Bewaar niet meer gegevens dan noodzakelijk. Verwijder de gegevens die u niet langer nodig heeft.
- Juistheid: De persoonsgegevens die u bewaart moeten juist en actueel zijn.
- Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens die u bewaart moeten goed beschermd zijn. U mag persoonsgegevens niet zonder toestemming doorsturen!
- Rechten van de betrokkene: De betrokkene moet altijd de gelegenheid hebben om zijn of haar persoonsgegevens op te vragen, toestemming in te trekken en zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen. Het intrekken van de toestemming moet net zo makkelijk zijn als het verlenen ervan.

De AVG en VisNed
Binnenkort krijgt u een brief van VisNed over de persoonsgegevens die VisNed bewaart. Via de PO's krijgt VisNed de contactgegevens van de aangesloten visserijorgansaties. VisNed heeft deze contactgegevens nodig om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast werden tot nu toe contactgegevens ook doorgegeven aan het Visserij Jaarboek. In die brief wordt u verzocht hiervoor toestemming te verlenen. Zoals u van ons gewend bent gaan we zorgvuldig met gegevens om. Onze privacy-verklaring vindt u ook in deze nieuwsbrief.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarmee terecht bij Noor Visser (nvisser@visned.nl).