Oproep: help Wageningen Economic Research bij verzamelen info kleine vloot

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers  ontvingen in week 45 een enquête van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) over de economische resultaten in 2017. Mocht u er een ontvangen hebben, dan is het belang dat u deze invult!

Al jaren verzamelt Wageningen Economic Research de economische gegevens van de kleine kustvisserijen. Hiermee wordt de economische positie van deze visserijen in kaart gebracht. Onder de kleine kustvisserijen vallen de verschillende visserijen in de kustzone, zoals de staandwantvisserij, de visserij met fuiken en andere vaste vistuigen en de schelpdiervisserij. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor de rapportage over de jaarlijkse economische resultaten van de visserij (Visserij in Cijfers). Daarmee kunnen ze worden gebruikt om het belang van de sector (economisch en sociaal) en de effecten van eventuele beleidsmaatregelen te bepalen.

De medewerking van de betrokken vissers is belangrijk en wordt erg op prijs gesteld. Met behulp van de gegevens die vissers aanleveren kan een reëel en betrouwbaar beeld van de sector geschetst worden. Dat is vanzelfsprekend ook van groot belang voor de sector. We vragen de betrokken vissers daarom vriendelijk hun medewerking te willen verlenen aan deze enquête.

Voor het einde van het jaar zullen de resultaten beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arie Mol van WEcR (tel: 070 3358226).