Visserij in Skagerrak nog steeds mogelijk

Evenals voorgaande jaren zijn dit jaar de Nederlandse quota in het Skagerrak verdeeld over de PO’s op basis van hun aandeel in het Noordzeequotum.  PO’s hebben deze quota toegekend aan leden die aangegeven hadden in dit gebied te willen vissen. De afspraak is dat de visserij in het Skagerrak vanaf eind augustus vrij gegeven wordt als er nog voldoende vangstmogelijkheden beschikbaar zijn. En dat is nu het geval.

Wat betreft de doelsoort schol is hiervan zeker sprake. Per 1 september is van het quotum van 2.297 ton slechts 400 ton opgevist ( 17,5 %). Gezien de grote hoeveelheid dat nog onbenut is, hebben de VisNed-Po’s het initiatief genomen de visserij op schol in Het Skagerrak vrij te geven.

PO’s moeten zich wel houden aan het eerder toegekende aandeel in de bijvangsthoeveelheden tong, kabeljauw en wijting. Dit betekent dat de bijvangst van deze soorten beperkt is. Voor meer info en aanmeldingen verzoeken wij de leden contact op te nemen met de eigen PO.

Gebruik maaswijdte
Sinds november 2017 is een nieuwe Technische Maatregel van kracht in het Skagerrak. De te gebruiken maaswijdte is verhoogd van 90 mm naar 120 mm tenzij een speciaal ontsnappingspaneel wordt gebruikt. Omdat onze activiteiten in het Skagerrak geconcentreerd zijn op schol betekent bovenstaande in feite dat hier alleen nog met 120 mm kuilen gevist mag worden. Dit is overigens dezelfde maaswijdte die in de Noordzee ten noorden van de 56 gr. N.B. gebruikt moet worden.

Daarbij geldt dat het is verboden in het Skagerrak trawls, Deense zegens, boomkorren of soortgelijke sleepnetten met een maaswijdte van minder dan 120 mm aan boord te hebben of te gebruiken. Het dringende advies is dan ook tijdens het vissen in het Skagerrak in ieder geval alle kuilen met een maaswijdte kleiner dan 120 mm goed op te bergen in het nettenruim.

Voor met name kreeftenvissers is een uitzondering afgesproken: wanneer gebruik gemaakt wordt van een zgn. Seltra-paneel (paneel van 270 mm ruitvormige mazen of 140 mm vierkante mazen) mag een vaartuig met een maaswijdte van 90 mm in de kuil blijven vissen.

Meldingsplicht
Bij binnenkomst van een Deense haven moet naast een E-catch-melding aan NVWA/Deense inspectiedienst en aan de havenautoriteiten ook een melding van aankomst en vertrek gedaan worden aan de Douanedienst. Dit houdt verband met verscherpt toezicht van douane en immigratiedienst. Deze melding moet 24 uur voor aanlanding gedaan worden via de website: https://nswlogin.safeseanet.dk/vpn/tmindex.html

Indien dit niet vanaf de kotter gedaan kan worden, dient de walschipper of andere vertegenwoordiger van de kotter dit te doen. Voordat kan worden ingelogd dient men zich eerst te registreren. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met Jurie Romkes van het VisNed-secretaraat: jromkes@visned.nl

Aanvullende informatie
De bepalingen voor visserij in de 12-mijlszone (verbod voor boomkor groter dan 300 PK) gelden ook in het Skagerrak. Namelijk: de zone binnen twaalf mijl van de westkust van Denemarken van 57°00' noorderbreedte naar het noorden tot de vuurtoren van Hirtshals, gemeten vanaf de basislijnen. Dit geldt dus voor het hele gebied tussen Hanstholm en Hirtshals. Alleen ten oosten van de vuurtoren van Hirtshals mag tot 4 mijl uit de kust gevist worden.

Tijdens de visserij in het Skagerrak gelden niet de aanvullende maatregelen (maximale hoeveelheid per reis en verhoogde minimum maat) voor tarbot-griet en rog die door de CVO wel afgekondigd zijn voor de visserij in de Noordzee. Oproep is wel om goede registratie te doen in welk gebied welke hoeveelheden gevangen is om verwarring te voorkomen.