VisNed maakt bezwaar tegen naheffing NVWA

Begin april zijn de eigenaren van kotters verrast door een factuur van de NVWA voor keuringskosten uit 2016. VisNed zet vraagtekens bij de rechtmatigheid en heeft daarom namens de leden bezwaar gemaakt. 

 

De keuringen in het kader van toezicht op voedselveiligheid werden tot de opheffing van het Productschap Vis in medebewind uitgevoerd door de buitendienst van PVis. Bij de opheffing van het Productschap en de overgang naar de NVWA zijn hierover afspraken gemaakt.

VisNed is bezig deze informatie boven tafel te krijgen. Echter, de bezwaartermijn dreigde te verlopen en vandaar is, in samenspraak met Wybenga Advocaten te Rotterdam, tijdig bezwaar ingediend. Door dit bezwaar is in ieder geval de bezwaartermijn gestuit en geeft het VisNed de gelegenheid een en ander uit te zoeken waarbij er binnenkort een gesprek met de NVWA plaats vindt.

Inmiddels is duidelijk dat in de tijd van het PVis, financiering van deze keuringen plaatsvond door de Nederlandse overheid en dat toen geen kosten werden doorberekend aan de aanvoerder. Onduidelijk is welke wijzigingen er binnen de NVWA zijn doorgevoerd en waarom nu de kosten van de keuringen wel op het bordje van de aanvoerder worden gelegd.

Factuur wel betalen
Het indienen van het bezwaar heeft helaas geen opschortende werking voor de betalingsverplichting. VisNed heeft aan de NVWA gevraagd om betaling van de facturen op te schorten, maar de NVWA heeft laten weten hieraan niet mee te willen werken. Inmiddels hebben de aanvoerders, die nog niet betaald hebben een aanmaning ontvangen. Om verdere (incasso)kosten te voorkomen adviseren wij de aanvoerders deze aanmaning wel te voldoen. Indien de bezwaarprocedure positief afloopt zal terugbetaling (plus rente) plaatsvinden.

Kopie Factuur opsturen
De leden die een kopie van de NVWA-factuur nog niet aan het VisNed-secretariaat hebben gestuurd worden verzocht dit per omgaande te doen. Mailen naar gmeun@visned.nl of sturen naar VisNed, Postbus 59 te 8320 AB Urk.