Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

De in CVO-verband opererende Producenten Organisaties (PO's) hebben regelmatig overleg om de aanvoer zo goed mogelijk af te stemmen op de, door COVID-19, gewijzigde vraag uit de markt. De PO’s hebben daarom voor de visserij op platvis, garnalen en Noorse kreeft maatregelen afgekondigd.

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en hiervoor wordt steeds informatie uit de markt ingewonnen.

Sinds 16 maart wordt voor Nederlandse vissersvaartuigen de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een stilligregeling. Er is sprake van een stilligweek wanneer een vissersvaartuig een volle week (7 dagen) in de haven is gebleven. Het beginnen van de stilligweek kan op elk willekeurig moment in de week vanaf 00.00 uur, het is van belang dat het vaartuig dan wel tenminste 7 etmaal onafgebroken in de haven blijft liggen. Schepen dienen te allen tijde VMS ingeschakeld te hebben. De regeling kent 3 categorieën met verschillende vergoedingen:

  • < 260 PK: € 2.200,00 per stilligweek
  • 260 – 300 PK € 4.400,00 per stilligweek
  • > 300 PK € 8.800,00 per stilligweek

Deze week, week 21 hebben in totaal 137 vaartuigen gebruik gemaakt van de stilligregeling:

  • 16 vaartuigen < 260 PK
  • 92 vaartuigen 260 – 300 PK 
  • 29 kotters > 300 PK

Visserij op platvis

Bij de diverse platvissoorten, tong, schol, tarbot, griet en tongschar moeten we vaststellen dat afzet en verwerking onder druk blijft wegens wegvallende vraag met een neerwaartse prijsdaling voor nagenoeg alle vissoorten tot gevolg. Bij tong heeft zich, mede gezien de lage aanvoer, een fors prijsherstel laten zien. Gezien de marginale aanvoer (veel tongvissers kwamen niet aan 1.000 kg) en de prijsvorming is er voor volgende week geen beperking in uren afgesproken.

In CVO-verband is besloten om voor volgende week (week 22) de urenregeling niet toe te passen. De stilligregeling blijft wel van kracht.

Aanvoerregeling platvisvissers voor week 22 (maandag 25 mei 2020 00:00 uur tot en met zondag 31 mei 2020 24:00 uur)

De urenregeling komt te vervallen.

De stilligregeling blijft wel van toepassing, deelname hieraan geldt voor alle schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.

Visserij op garnalen

De uitbraak van COVID-19 heeft ook een grote impact op de vraag en logistiek en verwerking van garnalen. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer beperkte pelcapaciteit leidt tot een aanzienlijke verstoring van de markt. Voor volgende week, week 19, is besloten tot een beperkte visserij in combinatie van een stilligregeling.

Visplan week 20 t/m 23 (2 blokken van 2 weken)

De PAP commissie van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) heeft voor de weken 20, 21, 22 en 23 de volgende regeling voor garnalenvisserij vastgesteld: per week van maandag vanaf 00:00 uur tot woensdagmiddag 12:00 uur (max. 60 uren op zee) op basis van haven uit en haven in.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om binnen een periode van twee weken te stapelen, zowel in Nederlandse als ook in buitenlandse wateren (Sylt).

Week 20 en 21 worden gezien als één blok en week 22 en 23 worden gezien als één blok, voor Nederlandse wateren blijft ondanks het maximale aantal uren het wettelijke weekendverbod van kracht waardoor u voor vrijdagmiddag 12:00 uur in de haven dient te zijn. Voor deze regeling geldt nadrukkelijk: of u gebruik kunt maken van deze regeling hangt in grote mate af of uw afnemer daarvoor mogelijkheden biedt.

De PO’s houden nadrukkelijk toezicht op het werkelijk aantal uren op zee, vertrek- en aankomsttijd. Het PAP comité hanteert een boete van € 250 per elk overschreden uur.

Daarnaast blijft de stilligregeling van toepassing, deelname hieraan geldt voor alle schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.

Visserij op Noorse kreeft

De PO’s, aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), hebben de aanvoerregeling voor Noorse kreeft geëvalueerd. De vraag naar Noorse is gedaald tot vrijwel nihil.

De vraag naar Noorse kreeft blijft onverminderd heel laag en de handel heeft aan haar contractvissers laten weten niet of maar heel beperkt Noorse kreeft te zullen afnemen. Mede op basis van deze informatie uit de markt is naast een aanvoerbeperking wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de stilligregeling. De regeling voor de komende 2 weken ziet er als volgt uit:

Aanvoerregeling Noorse kreeftvissers voor week 21 en 22 (maandag 18 mei 2020 00:00 uur tot zondag 31 mei 2020 24:00 uur)

De PO’s hebben verder besloten om voor degene die op Noorse kreeft willen vissen, de maatregel van de afgelopen weken ook voor week 21 en 22 te continueren wat betekent dat deze schepen zich er vooraf van dienen te vergewissen dat zij een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft hebben. Klokverkoop wordt ten sterkste ontraden in verband met aanzienlijke marktverstoring. De leden van de PO’s dienen zich te houden aan een maximale aanvoer van 1.500 kg per week.

Daarnaast blijft de stilligregeling van toepassing, deelname hieraan geldt voor alle schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.