Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

De in CVO-verband opererende Producenten Organisaties (PO's) hebben regelmatig overleg om de aanvoer zo goed mogelijk af te stemmen op de, door COVID-19, gewijzigde vraag uit de markt. De PO’s hebben daarom voor de visserij op platvis, garnalen en Noorse kreeft maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en hiervoor wordt steeds informatie uit de markt ingewonnen.

Voor genoemde vlootsegmenten wordt de mogelijkheid tot gebruikmaking van de stilligregeling gecontinueerd. Er is sprake van een stilligweek wanneer een vissersvaartuig een volle week (7 dagen) in de haven is gebleven. Het beginnen van de stilligweek kan op elk willikeurig moment in de week, het is van belang dat het vaartuig dan wel tenminste 7 etmaal onafgebroken in de haven blijft liggen.

Deze week, week 19 hebben in totaal 74 vaartuigen gebruik gemaakt van de stilligregeling:

  • 16 vaartuigen < 260 PK
  • 37 vaartuigen 260 – 300 PK 
  • 21 kotters > 300 PK

Visserij op platvis

Bij de diverse platvissoorten, tong, schol, tarbot, griet en tongschar moeten we vaststellen dat afzet en verwerking verder onder druk komt met een doorgaande prijsdaling voor nagenoeg alle vissoorten tot gevolg. Kortom: de markt blijft heel gevoelig. In CVO-verband is besloten om voor volgende week (week 20) de urenregeling en de stilligregeling te continueren.

Aanvoerregeling platvisvissers voor week 20 (maandag 11 mei 2020 00:00 uur tot en met zondag 17 mei 2020 24:00 uur)

De urenregeling wordt verruimd naar 120 uur. Dit geldt voor de tongvissers, waarvan sprake is als de aanvoer boven de 1.000 kg tong per reis ligt.

Daarnaast geldt er een stilligregeling en met name scholvissers worden opgeroepen hiervan gebruik te maken. Deelname aan de stilligregeling voor alle schepen die op demersale soorten vissen is vooralsnog vrijwillig. 

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur. Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Visserij op garnalen

De uitbraak van COVID-19 heeft ook een grote impact op de vraag en logistiek en verwerking van garnalen. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer beperkte pelcapaciteit leidt tot een aanzienlijke verstoring van de markt. Voor volgende week, week 19, is besloten tot een beperkte visserij in combinatie van een stilligregeling.

Visplan week 20 t/m 23 (2 blokken van 2 weken)

De PAP commissie van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) heeft voor de weken 20, 21, 22 en 23 de volgende regeling voor garnalenvisserij vastgesteld: per week van maandag vanaf 00:00 uur tot woensdagmiddag 12:00 uur (max. 60 uren op zee) op basis van haven uit en haven in. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om binnen een periode van twee weken te stapelen, zowel in Nederlandse als ook in buitenlandse wateren (Sylt). Week 20 en 21 worden gezien als één blok en week 22 en 23 worden gezien als één blok, voor Nederlandse wateren blijft ondanks het maximale aantal uren het wettelijke weekendverbod van kracht waardoor u voor vrijdagmiddag 12:00 uur in de haven dient te zijn.

De PO’s houden nadrukkelijk toezicht op het werkelijk aantal uren op zee, vertrek- en aankomsttijd. Het PAP comité hanteert een boete van € 250 per elk overschreden uur.

In verband met de weersomstandigheden is het volgende week, week 20, toegestaan om uw vertrektijd later te laten aanvangen zodat ook uw eindtijd daarop wordt aangepast (max. 60 uren op zee aaneengesloten of stapelregeling), ook wanneer u niet stapelt en in Nederlandse wateren vist. Havens van vertrek van Helgoland en Waddeneilanden (Nederlands en Duits) zijn niet toegestaan wanneer het niet uw thuishaven betreft. De PO’s houden nadrukkelijk toezicht op het werkelijk aantal uren op zee, vertrek- en aankomsttijd. Het PAP comité hanteert een boete van € 250 per elk overschreden uur.

Middels deze regeling, waarvoor u zich dient aan te melden bij uw PO, wordt enige flexibiliteit verschaft om om te schakelen naar andere visserijen of gebruik te maken van de stilligregeling. Voor deze regeling geldt nadrukkelijk: of u gebruik kunt maken van deze regeling hangt in grote mate af of uw afnemer daarvoor mogelijkheden biedt. Aanmelding voor deze regeling dient plaats te vinden bij uw PO.

Stilligregeling

De CVO PO’s bieden de leden de mogelijkheid om zich aan te melden voor de stilligregeling. De regeling moet nog gepubliceerd worden maar zal van kracht worden met terugwerkende kracht vanaf 16 maart jl. Een vissersvaartuig kan in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer het vissersvaartuig een volle (kalender)week (7 dagen) in de haven is gebleven. Let op dat u tijdens het stilliggen de VMS aan laat staan!

Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Aanmelding stilligregeling

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling zoals hierboven beschreven dan dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur

Visserij op Noorse kreeft

De PO’s, aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), hebben de aanvoerregeling voor Noorse kreeft geëvalueerd. De vraag naar Noorse is gedaald tot vrijwel nihil.

De vraag naar Noorse kreeft blijft onverminderd heel laag en de handel heeft aan haar contractvissers laten weten niet of maar heel beperkt Noorse kreeft te zullen afnemen. Mede op basis van deze informatie uit de markt is naast een aanvoerbeperking wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de stilligregeling.

Aanvoerregeling Noorse kreeftvissers voor week 20 (maandag 11 mei 2020 00:00 uur tot zondag 17 mei 2020 24:00 uur)

De PO’s hebben verder besloten om voor degene die op Noorse kreeft willen vissen, de maatregel van de afgelopen weken ook voor week 20 te continueren wat betekent dat deze schepen zich er vooraf van dienen te vergewissen dat zij een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft hebben. Klokverkoop wordt ten sterkste ontraden in verband met aanzienlijke marktverstoring. De leden van de PO’s dienen zich te houden aan een maximale aanvoer van 1.500 kg per week.

Daarnaast wordt de stilligregeling gecontinueerd. Een vissersvaartuig kan in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer het vissersvaartuig een volle week (7 dagen) in de haven is gebleven. Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Deelname aan de stilligregeling geldt voor alle Nederlandse vaartuigen en is vooralsnog vrijwillig. Indien vaartuigen in week 20 wensen stil te liggen dienen zij zich uiterlijk maandagmiddag 12.00 uur bij hun PO aan te melden.