Ondanks groei scholbestand toch weer korting

Deze week waren in het Noorse Bergen de jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de TAC’s 2019 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak die gezamenlijk beheerd worden. Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief was er tussen de partijen nog geen akkoord bereikt maar de verwachting was wel dat de Europese Commissie, de lidstaten en Noorwegen er uit zouden komen. Mocht dat toch niet het geval zijn (en we kunnen door partijen verrast worden) komt er op korte termijn een 2e ronde.

Het beeld dat we zien is dat dankzij de strakke MSY-bepalingen veel TAC's naar beneden moeten, ondanks dat bestanden groeien. Ook bij schol is dat het geval. Hieronder de tussenbalans, indien dit in het definitieve akkoord er anders uit komt te zien zal een extra nieuwsbericht verstuurd worden.

TAC’s

Bij de vaststelling van de TAC’s wordt het principe toegepast dat zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in 2020 MSY gerealiseerd moet zijn. In het voortraject bleek al dat dit bij diverse soorten - waaronder kabeljauw, wijting en haring - op grote problemen zou stuiten. De MSY-benadering zou immers zorgen voor grote kortingen, bij kabeljauw bijvoorbeeld 47% en bij haring meer dan 50%. Daarom werd bij deze soorten gekeken of er afgeweken kon worden van het ICES-advies.

Schol

Om bij schol in 2019 MSY te bereiken stelt ICES een korting voor van 18,5%. Voor VisNed blijft het nog steeds onbegrijpelijk en niet uit te leggen dat bij een stock die er zo goed voor staat en waarvan de wetenschap aangeeft dat het paaibestand dit jaar opnieuw met 50.000 ton toeneemt, een dergelijke grote korting doorgevoerd moet worden.

Verder moet rekening worden gehouden met de gevolgen van de aanlandplicht. ICES geeft inmiddels voor alle soorten een vangstadvies en geen aanlandhoeveelheid meer. Nu er voor de BT2-vloot (boomkor 80 – 119 mm) een uitzondering geldt van de aanlandplicht moest berekend worden hoeveel discards deze vloot maakt, omdat die hoeveelheid van het vangstadvies afgetrokken moet worden.

Omdat de aanlandplicht in 2019 volledig geïmplementeerd is worden top-ups afgeschaft. Dit betekent dat bij vloten die volgend jaar de ondermaatse schol binnen moeten brengen (TR en BT1) deze aanvoer van het quotum afgetrokken moet worden.

Na wat plussen en minnen wordt bij schol uitgekomen op een korting van 12,5%. De belangrijkste speler - de lidstaat Nederland - is daarmee uiteindelijk akkoord gegaan. Hiermee wordt voldaan aan MSY. Kijkend naar de benutting dit jaar waren er ook niet echt goede argumenten te bedenken om deze daling met 12,5% teniet te doen.

Rondvissoorten en haring

Voor kabeljauw lag er een ingrijpend ICES-advies op tafel, waarbij het positieve beeld van een jaar geleden (wat toen nog leidde tot een TAC-verhoging van 13%) heel fors naar beneden werd bijgesteld. Om in 2019 MSY te bereiken moest de TAC maar liefst 47% naar beneden. Uiteindelijk werd een kleine beweging gemaakt en de korting voor 2019 uiteindelijk op 33% vastgesteld.

Voor wijting min of meer eenzelfde scenario. Het ICES-advies voor 2018 was nog positief met als resultaat een verhoging met maar liefst 38%. Voor 2019 moest de TAC weer omlaag waarbij uiteindelijk uitgekomen is op –22%. Voor de voor ons minder belangrijke soorten schelvis en koolvis was het beeld verschillend. Schelvis kon in 2018 nog verhoogd worden met 24%, voor volgend jaar is weer een verlaging met 31% afgesproken. Koolvis wordt met 16% verhoogd.

Voor Nederland was tijdens deze onderhandelingen de uitkomst voor Haring topprioriteit. Dit jaar kon de TAC volgens MSY-regels nog met 25 % verhoogd worden. Voor volgend jaar moest de TAC met maar liefst 55% verlaagd worden om te blijven voldoen aan MSY. Na veel discussie wordt zeer waarschijnlijk een verlaging voor 2019 afgesproken van 36 %

De  aanpassingen in de TAC’s voor de gedeelde bestanden voor de Noordzee en het Skagerrak komen er waarschijnlijk als volgt uit te zien:

Soort:

2019 t.o.v. 2018

Schol

-12,5%

 

Kabeljauw incl SK en 7d

-33%

 

Wijting

-22%

 

Schelvis

-31%

 

Koolvis

16%

 

Schol Skagerrak

-12,5%

 

Haring Noordzee

-36%

 

Een ander belangrijk onderhandelingspunt is de jaarlijkse uitruil van vangstquota. Het grootste onderdeel in deze ruil is het aanbod van Noorwegen in de vorm van Arctische Kabeljauw (Barentszzee) waarvoor de Noren hoofdzakelijk Blauwe wijting in EU-wateren terug willen. Daarbij spelen nogal tegengestelde belangen tussen degene die 'betalen' in Blauwe wijting en 'ontvangen' in de vorm van kabeljauw in de Barentszzee. Dat zijn niet dezelfde landen c.q. vissersvloten. De uitruil wordt dit jaar extra moeilijk omdat diverse TAC’s waaronder Blauwe wijting (fors) verlaagd zijn en de EU daardoor minder aan te bieden heeft.

Op het moment van dit schrijven was er nog geen overeenstemming maar uitgaande van het principe dat de ruil grotendeels in dezelfde verhoudingen als dit jaar plaatsvinden en kan het EU-Noorwegen-akkoord waarschijnlijk afgerond worden. In de ruil zit op ons verzoek sinds enkele jaren geen schol meer wat gecontinueerd is Wel zal opnieuw een kleine hoeveelheid Noordzee-tong (dit jaar 10 ton) van de EU naar Noorwegen afgesproken.

Nogmaals: dit was de stand van zaken vrijdagmiddag 16.00 uur. Komt er toch een 2e ronde informeren wij de leden hierover uiteraard.

Tong, tarbot/griet en zeebaars

Zoals bekend wordt tijdens EU-Noorwegen niet onderhandeld over de TAC’s voor Noordzee-tong en de geassocieerde bestanden, zoals tarbot/griet. Vaststelling van deze TAC’s komt aan de orde tijdens de Visserijraad van 17–18 december as. Hetzelfde geldt voor zeebaars.

Waardering

In deze EU-Noorwegen-ronde werd het ministerie van LNV vertegenwoordigd door Roos Strating en Herman Snijders, waarbij Herman tegelijkertijd namens Oostenrijk het voorzitterschap waarnam. Namens VisNed was Geert Meun aanwezig. VisNed zegt de Nederlandse vertegenwoordiging hartelijk dank voor de inzet en wij zien terug op een goede samenwerking.