Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen. 

PAP-regeling schol:
Op maandag 21 juni 2021 is de nieuwe vierweekse periode begonnen. Deze loopt van week 25 t/m 28 (21 juni t/m 18 juli 2021) en de regeling luidt als volgt:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tussen 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren,
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht. Indien een vaartuig meer dan 3.000 kg vangt dient het lid dit z.s.m. te melden aan de eigen PO.
 • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

PAP-regeling Noorse kreeft:

 • Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 10.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het tweede blok loopt van week 25 t/m week 28 (21 juni t/m 18 juli2021)
 • Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 10.000 kg.
 • Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg.
 • Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal is 30 stuks per kg.

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 80 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH) aanvoeren.
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Zeebaars; Minimum aanvoermaat alle vlootsegmenten: 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Gerichte visserij op zeebaars met een ander dan gesleept vistuig is alleen toegestaan wanneer door RVO een speciale vergunning is toegekend.
 • Vanaf 1 april t/m 31 juli geldt voor alle vaartuigen, die gebruik maken van een gesleept vistuig (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 520 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
 • Voor staandwant-vissers (vistuigcodes GTR, GNS, GNC, FYK, FPN en FIX) geldt in januari en van 1 april t/m 31 juli een maximale aanvoer van 820 kg.
 • Voor handlijn-vissers (vistuigcode: LHP) geldt in januari en 1 april t/m 31 juli een van 320 kg.

Er is inmiddels een visserijovereenkomst tussen de EU en het VK gesloten met daarin een wijziging van de aanvoerregeling zeebaars. Echter de TAC- en quota-verordening met daarin deze wijziging is nog niet gepubliceerd. Per 31 juli of zoveel eerder als de EG-verordening gepubliceerd wordt, wordt de bijvangsthoeveelheid gesteld op 380 kg per maand en worden de aanvoerhoeveelheden voor staandwant en handlijn voor de rest van het jaar vastgesteld.