Stilligregeling nog in beweging

De EU heeft deze week het steunpakket voor de visserij aangenomen, inclusief de optie voor een stilligregeling. Deze stilligregeling heeft een financiële grens, maar het is onzeker hoe lang we nog met de effecten van COVID-19 moeten leven. De medewerkers van LNV rekenen momenteel allerlei scenario’s door waaruit de Minister, nadat er overleg met de sector geweest is, een keuze maakt. Berekeningen van Wageningen Economic Research (WEcR) vormen de basis voor de plannen.

Dat er een regeling komt staat vast, deze zal alle stilligweken vanaf 15 maart afdekken. Ook is er, na ook onze lobby via de Europese koepelorganisaties EAPO en Europêche, een clausule opgenomen voor schepen die nieuw in de vaart zijn gekomen en zodoende niet aan het 120 dagen criterium konden voldoen. 

Er is echter vanuit de EU geen nieuw geld beschikbaar gesteld voor de stilligplannen en met het huidige beperkte budget zou de vloot een week of zes kunnen stil liggen. Niemand weet of dat lang genoeg is. 

Subsidieregeling

Een stilligregeling moet goed onderbouwd worden, waarbij de Brexit-regeling (die op de plank lag voor het geval van een harde Brexit) vertrekpunt was. Met oog hierop zijn door LNV richtbedragen genoemd, maar bij nader inzien moest hier meer onderbouwing vanuit Wageningen Economic Research bij komen. Daar is afgelopen week aan gewerkt.

Wij verwachten komende week hierover nader met het Ministerie van gedachten te kunnen wisselen en dan wordt ook duidelijk welke kosten vissers geacht worden te kunnen dekken uit de vergoeding. Zodra de uitkomsten van dat overleg bekend zijn komen we met berichten op onze COVID-19 pagina. Wij kunnen tot die tijd niet over bedragen spreken, want dat blijft speculeren, zo is duidelijk geworden. Het is ‘werk in uitvoering’. 

PO’s centraal aanspreekpunt

De aanmelding voor de stilligregeling gebeurt via uw PO, de aanvragen moeten vissers individueel indienen bij de RVO.. Dat is niet voor iedereen even makkelijk en daarom werken we aan een oplossing via de PO’s. Zodra die oplossing er is melden we dat. Het kan zijn dat vissers de stilliggelden zelf moeten voorschieten en er later een aanvraag ingediend moet worden die meerdere weken zal omvatten, om zo de administratieve lasten te beperken. Bericht hierover komt via de PO en daar kan ook hulp geboden worden bij het regelwerk en de aanvraag.

Publicatie tabel met noodmaatregelen COVID-19

De overheid heeft op 17 april een overzicht gepubliceerd van de (overige en al bekende) steunmaatregelen tot dusver in verband met COVID-19, voor de agrarische sector en visserij. De stilligregeling valt onder een Europese steunmaatregel, vandaar dat deze niet is benoemd. De tabel met landelijke maatregelen vindt je HIER

In het door de overheid gepubliceerde overzicht van steunmaatregelen zijn een tweetal kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste wordt er aangegeven dat deelloonvissers in aanmerking komen voor de TOZO.

Bij het indienen van een aanvraag zult u er echter achter komen dat u als aanvrager ingeschreven moet staan bij de KvK en/of een BTW-nummer moet hebben. Doorgaans is hier geen sprake van en dus zal uw aanvraag op grond daarvan worden afgewezen. Wij zijn nog in gesprek met de overheid om dit op te lossen.

Ten tweede is de op handen zijnde stilligregeling niet in het overzicht opgenomen. Er vindt momenteel nog overleg plaats over de exacte hoogte van de bedragen. Pas wanneer alles definitief is kan hier verder over gecommuniceerd worden.