Laatste stand van zaken stilligregeling COVID-19

Op 22 april j.l. hebben de Europese Raad en het Europees Parlement akkoord gegeven op het steunpakket voor visserij in relatie tot COVID-19, waar ook de mogelijkheid voor een stilligregeling in opgenomen is. Vanochtend is de wijziging van de EU verordening gepubliceerd. De verwachting is dat door ons Ministerie van LNV de regeling medio mei wordt opengesteld, dan kunnen ook aanvragen worden gedaan. 

Er wordt nu al een paar weken gesproken over de stilligregeling, de definitieve bedragen en procedure is nu bekend.  Met terugwerkende kracht komen stilligweken vanaf 15 maart 2020 voor vergoeding in aanmerking. De stilligweken moeten eerst worden voorgeschoten door het visserijbedrijf, het verzoek om tegemoetkoming kan men achteraf in een totaalaanvraag bij RVO neerleggen.

Bedragen

Er zijn eerder indicaties gegeven voor de bedragen van de stilligsubsidie. Deze bedragen zijn bijgesteld en nu definitief. Het zijn vergoedingen voor schip en bemanning. Er is een indeling gemaakt in drie categorieen, op basis van PK's. 

  1. Schepen tot 260 PK kunnen een bedrag krijgen van € 2.200,- per stilligweek
  2. Schepen tussen de 260 PK en 300 PK ontvangen maximaal € 4.400,- per stilligweek
  3. Schepen met meer dan 300 PK ontvangen maximaal € 8.800,- per stilligweek

Uitgaand van deze bedragen kan maximaal 5 weken worden stil gelegen. 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de stilligvergoeding moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

  • U bent een actieve visser, er is met het betreffende schip  tenminste 120 zeedagen gevist in de 2 jaar (24 maanden) voorafgaand aan de aanvraag. Voor nieuwe vaartuig (minder dan 2 jaar in EU-vlootregister) wordt de 120 dagen-eis naar rato berekend. 
  • U komt enkel voor stilligvergoeding in aanmerking wanneer u zeven aaneengesloten dagen stil ligt, van 00:00 de eerste dag t/m 23.59 de zevende dag.
  • Gedurende de stilligweek mag de VMS niet uit worden gezet.
  • Gedurende stilligweek mag niet worden gevaren, ook niet naar een andere haven voor onderhoud, proefvaren of andere zaken

U hoeft de zeedagen zelf niet op te vragen bij RVO, deze informatie is al bekend bij de overheid en hoeft niet ingevuld te worden. Wel moet u gebruik maken van e-herkenning. 

E-herkenning aanvragen

Voor het aanvragen van de stilligvergoeding heeft u e-herkenning nodig. Wij adviseren u deze zo snel mogelijk aan te vragen. Voor aanvragen van subsidies bij RVO hebben de bedrijven E-herkenning niveau 2+ nodig, die is via verschillende providers snel aan te vragen, zie hier voor een lijst met providers.

Het is mogelijk om uw PO te machtigen om aanvragen te doen, maar als uw bedrijf zelf geen e-herkenning heeft, dan moet dit via formulieren en het kan dan zomaar een paar weken duren voordat het geregeld is. Ook is het mogelijk om via uw  E-herkenning de PO te machtigen om aanvragen voor u te doen het zogeheten “handelen namens”. Nogmaals,  als uw bedrijf geen E-herkenning heeft moet dit via formulieren en daar gaat zo een paar weken overheen voor de machtiging geregeld is. Het eenvoudigste en snelste is dus wanneer u zelf E-herkenning aanvraagt.

Zodra u deze E-herkenning binnen heeft, moet er direct ingelogd worden, waarbij u electronische TAN-codes kan aanvragen. Dit duurt ook een paar dagen en deze worden per post verzonden. U heeft TAN-codes nodig om de subsidie aanvraag na invullen digitaal te versturen. 

Uiteraard kan uw PO u behulpzaam zijn met het aanvragen van E herkenning, wacht daar niet mee!.