LET OP geen geldige Wnb vergunning boomkor N2000 gebieden

Bij de aanvraag van een vergunning voor de boomkorvisserij op de Vlakte van de Raan, in de Voordelta en in de Noordzeekustzone spelen de stikstofregels een belangrijke rol en de verwachting is dat dit ook voor de aanvraag van een nieuwe vergunning voor de Garnalenvisserij in 2022 geldt. De eisen zijn streng. Voorlopig is er geen oplossing en dus ook geen vergunning voor boomkor en puls in Natura2000 gebied.

Door het simpele feit dat dieselmotoren gasolie verstoken komt er stikstof in de lucht. Omdat visserij in Natura 2000 gebieden vergunningplichtig is onder de Wet Natuurbescherming, moet de visserij aantonen dat de stikstofuitstoot geen negatieve effecten heeft op de N2000 gebieden.

Dat kan door een (ingewikkeld) model in te vullen en de uitkomsten van dat model, nadat er visserijgegevens zijn ingestopt zijn niet positief. De vergunningverleners zijn niet tevreden over de stikstofdepositie en bang voor juridische procedures. 

Samen met PO Vissersbond overlegt VisNed met LNV, ondersteund door adviseurs. In een laatste gesprek is gebleken dat de situatie complex is en dat het er voorlopig niet erg goed uit ziet. Door de juristen van LNV zijn de kaders waarbinnen geopereerd moet worden helder uitgelegd.

Binnen die kaders wordt nu gezocht naar een oplossing. Let op, tot die tijd hebben de Eurokotters geen NB wet vergunning om in de eerdergenoemde N2000 gebieden te vissen. Wordt vervolgd.