PAP-regeling Noorse kreeft per 18 juli

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2022 gecontinueerd. In de nieuwe vierweekse blok geldt dezelfde hoeveelheid als in de voorgaande periodes.

Op grond van de vangstmogelijkheden en er van uitgaande dat in 2022 ook ruilmogelijkheden voorhanden blijven heeft de PAP-commissie Noorse kreeft besloten om de aanvoerhoeveelheid gelijk te houden.

In de nieuwe vierweekse periode met ingang van maandag 18 juli jl. . blijft de aan te voeren hoeveelheid op 16.000 kg staan. De heffing geldt ter financiering van buitenlandse ruilen.

De volledige aanvoerregeling Noorse kreeft ziet er als volgt uit:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 16.000 kg per periode van 4 kalenderweken.  Het nieuwe blok is week 29 t/m week 32, van maandag 18 juli tot maandag 15 augustus 2022. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 16.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 800 kg zodat daarnaast maximaal 15.200 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: Er geldt een heffing van € 0,15 per kg aangevoerde Noorse kreeft, en € 0,45 per kg staartjes

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.