Onderwerpen Sectorraad gaan over 'de mensen aan boord'

Bemanningszaken en Veiligheid zijn belangrijke onderwerpen die het werkterrein vormen van de Sectorraad Visserij. Het gaat over ‘de mens aan boord’. De trawlersector, kottersector en CNV zijn via de Sectorraad het visserij aanspreekpunt voor onderwijs, ILT en de ministeries van I en W en SZW. Ook is de Sectorraad belangrijk klankbord voor het project Vistikhetmaar. Onlangs vergaderde de Sectorraad en er kwamen weer veel onderwerpen voorbij.

Er werden een aantal organisatorische zaken besproken. Zo wordt een overleg gestart met de PO Mosselcultuur om toe te treden, want de Mosselsector was tot nu toe geen deelnemer aan de Sectorraad.

Ook is gesproken over de deelname vanuit de Kottersector na de ontvlechting van VisNed. Er moet in de eerste heft van 2022 een oplossing komen die er voor zorgt dat alle vissers vertegenwoordigd kunnen zijn bij de Sectorraad. Die brede vertegenwoordiging is nodig, bijvoorbeeld bij het vinden van een oplossing voor het legaal opnemen van niet-EU vissers in de bemanning van kotters.

Aan het bieden van een goede stageplaats kleven steeds meer haken en ogen, die in een goede stageovereenkomst afgedekt worden. In de Sectorraad wordt de laatste hand gelegd aan een Uniforme model van zo’n overeenkomst. Dat is binnenkort beschikbaar via uw PO.

Vanuit Vistikhetmaar werd gerapporteerd. Jammer genoeg moest de Kennisdag worden verplaatst, er hadden zich al 130 mensen opgegeven. De nieuwe cursus ‘Tussen Schip en Wal’ is in oktober voor het eerst gegeven. Er namen 10 vissers deel, o.a. werd getraind op effectief vergaderen.

Geïnteresseerden kunnen overigens contact opnemen met Tim Haasnoot bij Pro Sea. De volgende onderdelen voor de website staat klaar om gepubliceerd te worden “Vaarbevoegdheid’ en ‘Maatschap vs. Arbeidsovereenkomst’.

Het onderwerp ‘Asymmetrische Stabiliteit’ is een belangrijk aandachtpunt. De Sectorraad besprak het onderwerp in een werkgroep en schreef een brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook is er komende weken overleg met het Visserijonderwijs om het lesmateriaal door te nemen en geactualiseerd op te nemen in Vistikhetmaar.

Over de situatie van niet-EU opvarenden op kotters wordt al lang gesproken. De Sectorraad gaat nu in overleg met ministeries bezien hoe er een weg gevonden kan worden om een tewerkstellingsvergunning te krijgen tegen de achtergrond van het nijpende en inmiddels goed aantoonbare bemanningstekort. Modernisering van Bemanningswetgeving is een onderwerp wat continu aandacht heeft binnen de Sectorraad.