COVID-19 overleggen met LNV voorlopig beëindigd

Nu de lockdown maatregelen in heel Europa lijken de markten voor verse vis in een nieuw evenwicht te zijn gekomen, hoewel de gemiddelde prijzen lager zijn dan voor de crisis. Bij de visserij op die schaaldieren is de marktsituatie nog steeds zorgelijk. Omdat er geen sprake meer is van een acute crisis, is besloten om het wekelijkse crisisoverleg in Nederland met het Ministerie van LNV en in Europa binnen EAPO en Europêche te beëindigen en de COVID-19 gevolgen in het reguliere overleg te bespreken.

De markt voor vis is weer redelijk hersteld, maar in de garnalen en kreeftenvisserij ondervindt men nog problemen vanwege de logistieke problemen bij de verwerking van garnalen en vanwege het wegvallen van de vraag naar Noorse Kreeft in Zuid Europa. 

Er is snel gehandeld tijdens de crisis. Nederland was het eerste land in de EU met een stilligregeling in de vorm van een subsidie. Helaas brengt die vorm een wat lange betaaltermijn met zich mee (13 weken), maar we hebben vanuit RVO meegedeeld gekregen dat er alles aan gedaan wordt die termijn zo kort mogelijk te houden.

Of er nog een nieuwe regeling komt, kan pas bekeken worden als eind augustus duidelijk is hoeveel budget er nog beschikbaar is.

Europees noodfonds en begroting

Afgelopen weekeinde werd tussen regeringsleiders een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting van de EU en het COVID-19 noodfonds. Dat heeft ook voor visserij gevolgen.

Het nieuwe Europese visserijfonds (EMVAF) staat in de steigers en nu kan ingeschat worden hoeveel budget daar voor beschikbaar is. Dat zal 5% minder zijn dan het lopende EMFF budget.

Tegelijk komt er voor de Europese visserij 500 miljoen euro beschikbaar uit de COVID-19 afspraken. Hoeveel Nederland daarvan zal krijgen is nu nog niet duidelijk.

Over de consequenties van de 5% korting op het EMVAF overleggen we met het Ministerie van LNV tijdens de gesprekken over de invulling van het nieuwe fonds.