Aanvoerregelingen rog en zeebaars

Het is bekend dat het rogquotum heel beperkt is, waardoor de PO’s een stringente bijvangstregeling moeten toepassen. Nu ook nog niet duidelijk is hoe ruilmogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk eventueel ingevuld kunnen worden, is besloten de aan te voeren hoeveelheid op 160 kg (4 kisten) te zetten. Deze regeling is 1 januari 2021 ingegaan.

Rog

De rog-regeling ziet er nu als volgt uit:

  • Minimum aanvoermaat: 55 cm.
  • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 160 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog - RJN, gevlekte rog - RJM) aanvoeren.
  • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.

Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota, te voorkomen.

Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak (geen quotumregeling) en voor Het Kanaal (andere bijvangstregeling).

Zeebaars

Zoals bekend is gelden ook voor zeebaars stringente aanvoerbepalingen. Deze zijn door Brussel vastgesteld en zijn van toepassing voor alle EU-vissers.

De minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm.

  • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
  • Voor januari en van april t/m december geldt voor alle vaartuigen, die gebruik maken van een gesleept vistuig (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 520 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.          
  • Voor staandwant-vissers geldt een maximale aanvoer van 350 kg voor de maand januari 2021.
  •  Voor de handlijn-vissers geldt 1.430 kg voor de maand januari 2021.
  • Voor alle vistuigen geldt in februari en maart een totaalverbod om zeebaars aan te voeren.