Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 3

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2023 gecontinueerd. In het derde vierweekse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het tweede blok.

Op grond van de vangstmogelijkheden en er van uitgaande dat in 2023 ook ruilmogelijkheden voorhanden blijven heeft de PAP-commissie Noorse kreeft besloten om de aanvoerhoeveelheid gelijk te houden.

In de derde vierweekse periode met ingang van maandag 27 februari as.  is de aan te voeren hoeveelheid op 16.000 kg gezet. De heffing voor het financieren van buitenlandse ruilen is in 2023 vastgesteld op € 0,15 per kg.

De volledige aanvoerregeling Noorse kreeft luidt als volgt:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 16.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het 3e  blok is week 9 t/m week 12, van maandag 27 februari 2023 tot maandag 27 maart 2023. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 16.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 800 kg zodat daarnaast maximaal 15.200 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: Er is een heffing ingesteld van € 0,15 per kg aangevoerde Noorse kreeft en € 0,45 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.

Nieuwe PAP-regeling schol

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Geconstateerd moet worden dat de vangst van schol laag blijft.

De PAP-commissie ziet daarom geen reden om de aanvoerregeling aan te passen. Omdat beperkingen niet noodzakelijk zijn blijft deze op 100% staan.

Met ingang van maandag 27 februari as. gaat de derde vierweekse periode van dit jaar in. Deze loopt van week 9 t/m 12 (27 februari – 27 maart 2023). Besloten is de aanvoerregeling op 100 % te laten staan en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Bovenstaande regeling geldt ook voor de visserij in het Skagerrak.