Aanvoerregeling Noorse kreeft verruimd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, de aan te voeren hoeveelheid is verhoogd.

Internationale ruilen

Met Denemarken is uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over een ruil om Noorse kreeft naar Nederland te halen, de aangeboden ruilvoet bleef te nadelig ten opzichte van ruilmogelijkheden met andere landen.

In een eerder bericht hebben we bekend gemaakt dat begin juni een visserij-overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) gesloten is waarbij, naast de vaststelling van definitieve TAC’s voor dit jaar, ook principe afspraken gemaakt zijn over het mogelijk maken van ruilen tussen het VK en lidstaten van de EU.

In afwachting van een datum wanneer dit een aanvang kan nemen hebben de Nederlandse PO’s al verschillende contacten gelegd met counterpartners in het VK om ruilen rond te maken.

Er zijn inmiddels meerdere afspraken gemaakt en het lijkt erop dat we het quotum Noorse kreeft met meer dan 300 ton kunnen uitbreiden. Het quotum komt dan, na definitieve vaststellingen en bijboekingen, uit op krap 1.000 ton.

Aanpassing aanvoerregeling

Gezien enerzijds de uitputting en anderzijds de vangstmogelijkheden is besloten de aanvoerregeling in het nieuwe blok (blok 5 van week 29 t/m 32) te verruimen van 10.000 kg naar 12.000 kg. De overige bepalingen blijven ongewijzigd.

De afspraken binnen de CVO (alle NL-PO’s) voor aanvoer kreeftjes Nederlandse schepen luiden met ingang van maandag 19 juli 2021 dan ook als volgt:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 12.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het derde blok is week 29 t/m week 32, maandag 19 juli tot maandag 16 augustus 2021. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 12.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat maximaal 600 kg zodat daarnaast maximaal 11.400 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: per 1 maart 2021 wordt een heffing ingesteld van € 0,25 per kg aangevoerde Noorse kreeft, € 0,50 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.                      

Bij vragen en/of opmerkingen kunnen de leden contact opnemen met de PO.