Aanvoerregeling Noorse kreeft verlengd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. De eerder gemaakte afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn gecontinueerd.

Vanuit Nederlandse PO's zijn inmiddels aan Denemarken en het VK ruilvoorstellen gedaan om het Nederlandse quotum voor Noorse kreeft te verhogen, hierop is nog geen reactie ontvangen.

Het Nederlandse quotum 2021 Noorse kreeft is in verband met de nog steeds lopende onderhandelingen tussen de EU en het VK nog altijd niet vastgesteld, maar we moeten er vanuit gaan dat dit vastgesteld wordt op ong. 530 ton. De benutting staat op dit moment op 193 ton.

De afspraken binnen de CVO (alle NL-PO’s) voor aanvoer kreeftjes Nederlandse schepen zijn als volgt:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 9.000 kg per periode van 6 kalenderweken. Het tweede blok is week 15 t/m week 20, maandag 12 april tot maandag 24 mei 2021. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken. Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 9.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat maximaal 450 kg zodat daarnaast maximaal 8.550 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 6-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: per 1 maart 2021 wordt een heffing ingesteld van € 0,25 per kg aangevoerde Noorse kreeft, € 0,50 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.

Bij vragen en/of opmerkingen kunnen leden die Noorse kreeft aanvoeren contact opnemen met hun eigen PO.